MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

335 Almas Bog 34:24–35

24 Anråb ham for markens

afgrøder, for at I må have fremgang

med dem.

25 Anråb for flokkene på

jeres marker, for at de må

forøges.

26 Men det er ikke alt, I må

udøse jeres sjæl i jeres a kamre og

på jeres skjulte steder og i jeres

ødemark.

27 Ja, og når I ikke anråber

Herren, lad da a hjertet være

b fyldt, bestandig henvendt i bøn

til ham for jeres velfærd og

også for velfærden for dem,

der er omkring jer.

28 Og se nu, mine elskede

brødre, jeg siger jer: Tro ikke,

at det er alt, for efter at I har

gjort alt dette, hvis I så viser

den a trængende og den nøgne

bort og ikke besøger den syge

og plagede og ikke b giver af

jeres gods, hvis I har noget,

til dem, som står i behov – jeg

siger jer, at hvis I ikke gør

noget af dette, se, da er jeres

c bøn d forgæves og gavner jer

intet, og I er som hyklere, der

fornægter troen.

29 Hvis I derfor ikke husker at

være a næstekærlige, er I som

de slagger, som smelterne kaster

bort (da de ikke er af nogen

værdi), og bliver trådt under

fode af menneskene.

30 Og se, mine brødre, jeg ønsker,

at I, efter at I har fået så

mange vidnesbyrd, og eftersom

de hellige skrifter vidner om

26a Matt 6:5–6.

27a gs Hjerte.

b gs Grunde.

28a gs Fattig.

b gs Almisser.

c Matt 15:7–8.

d Moro 7:6–8.

29a gs Næstekærlighed.

30a Matt 3:8; Alma 13:13.

31a Rom 13:11–12.

32a 2 Ne 2:21;

Alma 12:24; 42:4–6.

dette, gør dette og frembringer

a frugt, der fører til omvendelse.

31 Ja, jeg ønsker, at I vil gøre

dette og ikke forhærde hjertet

længere; for se, nu er tiden og

a dagen for jeres frelse, og hvis I

derfor vil omvende jer og ikke

forhærde hjertet, skal den store

forløsningsplan straks blive sat

i værk for jer.

32 For se, dette liv er tiden for

menneskene at a berede sig til at

møde Gud, ja, se dette livs dag

er dagen for menneskene at udføre

deres arbejde.

33 Og se, som jeg sagde jer før,

eftersom I har fået så mange

vidnesbyrd, bønfalder jeg jer

derfor om, at I ikke a udsætter

jeres b omvendelses dag indtil

enden; for efter denne livets

dag, som er os givet til at berede

os til evigheden, se, hvis vi ikke

gør bedre brug af vor tid, mens

vi er i dette liv, da kommer den

c mørke d nat, hvori intet arbejde

kan udføres.

34 I kan ikke sige, når I kommer

til dette forfærdelige a skæbnesvangre

tidspunkt: Jeg vil

omvende mig. Jeg vil vende

tilbage til min Gud. Nej, I kan

ikke sige dette, for den selv

samme ånd, som besidder jeres

legeme, når I går bort fra dette

liv, den selv samme ånd har

magt til at besidde jeres legeme

i den evige verden.

35 For se, hvis I har udsat jeres

omvendelses dag helt indtil

33a Hel 13:38; L&P 45:2.

b gs Omvendelse.

c gs Mørke, åndeligt;

Død, åndelig.

d Joh 9:4; L&P 45:17.

34a Alma 40:13–14.

Similar magazines