MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 36:21–30 340

glæde, lige så overordentlig stor

som min smerte havde været!

21 Ja, jeg siger dig, min søn, at

intet kunne være så intenst og

så bittert, som mine smerter var.

Ja, og videre siger jeg til dig, min

søn, at på den anden side kan

intet være så intenst og sødt,

som min glæde var.

22 Ja, det forekom mig, at jeg

ligesom vor fader a Lehi så Gud

sidde på sin trone, omgivet af

utallige skarer af engle, der så

ud, som om de sang og priste

deres Gud; ja, og min sjæl

længtes efter at være dér.

23 Men se, mine lemmer fik

atter deres a styrke, og jeg stod

på benene og tilkendegav for

folket, at jeg var blevet b født

af Gud.

24 Ja, og fra den tid og helt

indtil nu har jeg arbejdet uden

ophør for at kunne bringe sjæle

til omvendelse, så jeg kunne få

dem til at a smage den overordentlig

store glæde, som jeg

smagte, så de også kunne blive

født af Gud og blive b fyldt af

Helligånden.

25 Ja, og se nu, min søn, Herren

giver mig overordentlig stor

glæde ved frugten af mit arbejde.

26 For på grund af det a ord,

som han har givet mig, se, da er

mange blevet født af Gud og

har smagt, som jeg har smagt,

og har med egne øjne set, som

jeg har set; derfor kender de til

det, som jeg har talt om, ligesom

22a 1 Ne 1:8.

23a Moses 1:10.

b Alma 5:14.

gs Født af Gud,

født på ny.

24a 1 Ne 8:12; Mosi 4:11.

b 2 Ne 32:5; 3 Ne 9:20.

gs Helligånden.

26a Alma 31:5.

27a Sl 34:18.

28a 3 Ne 15:1.

b gs Herlighed.

jeg kender det, og den kundskab,

som jeg har, er fra Gud.

27 Og jeg er blevet støttet under

prøvelser og besværligheder

af enhver art, ja, og i alle slags

trængsler, ja, Gud har udfriet

mig fra fængsel og fra bånd og

fra døden, ja, og jeg sætter min

lid til ham, og han vil stadig

a udfri mig.

28 Og jeg ved, at han vil a oprejse

mig på den yderste dag,

så jeg kan bo hos ham i b herlighed,

ja, og jeg vil prise ham for

evigt, for han har c bragt vore

fædre ud af Egypten, og han

lod d egypterne opsluge i Det

Røde Hav, og han førte dem

ved sin magt ind i det forjættede

land, ja, og han har udfriet

dem af trældom og fangenskab

fra tid til anden.

29 Ja, og han har også bragt

vore fædre ud af Jerusalems

land, og han har også ved sin

evigtvarende magt udfriet dem

af trældom og a fangenskab fra

tid til anden helt op til denne

dag, og jeg har altid bevaret

deres fangenskab i erindringen,

ja, og du bør også bevare deres

fangenskab i erindringen, ligesom

jeg har gjort.

30 Men se, min søn, det er ikke

alt, for du bør vide, som jeg ved,

at a for så vidt som du holder

Guds befalinger, skal du have

fremgang i landet; og du bør

også vide, at for så vidt som

du ikke vil holde Guds befalin-

c 2 Mos 12:51.

d 2 Mos 14:26–27.

29a Mosi 24:17; 27:16;

Alma 5:5–6.

30a 2 Ne 1:9–11;

Alma 50:19–22.