MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 37:10–20 342

deres c ord bragte dem til omvendelse,

det vil sige: De bragte

dem til kundskab om Herren,

deres Gud, og fik dem til at

fryde sig i Jesus Kristus, deres

forløser.

10 Og hvem ved, om de ikke

bliver midlet til at bringe mange

tusinde af dem, ja, og også

mange tusinde af vore stivnakkede

brødre, nefitterne, som nu

forhærder hjertet i synd og misgerninger,

til kundskab om

deres forløser?

11 Se, disse hemmeligheder er

endnu ikke blevet gjort fuldstændig

kendt for mig, derfor

vil jeg lade være med at sige

mere derom.

12 Og det kan være tilstrækkeligt,

hvis jeg blot siger, at de

er bevaret med et víst formål,

hvilket formål er kendt af Gud,

for han giver i visdom a råd om

alle sine gerninger, og hans stier

er rette, og hans vej er b ét evigt

kredsløb.

13 O husk, husk, min søn

Helaman, hvor a strenge Guds

befalinger er. Og han sagde:

b Hvis I holder mine befalinger,

skal I have c fremgang i landet –

men hvis I ikke holder hans

befalinger, skal I blive forstødt

fra hans nærhed.

14 Og husk nu, min søn, at

Gud har a betroet dig disse ting,

som er b hellige, og som han har

holdt hellige, og som han også

vil beskytte og bevare med det,

9c gs Evangelium.

12a 2 Ne 9:28;

Jakob 4:10.

b 1 Ne 10:19;

Alma 7:20.

13a 2 Ne 9:41.

b Alma 9:13; 3 Ne 5:22.

c Mosi 1:7; Alma 50:20.

14a L&P 3:5.

b gs Hellig (tillægsord).

som han anser for et c víst formål,

for at han kan vise sin magt

for kommende slægter.

15 Og se nu, jeg siger dig ved

profetiens ånd, at hvis du overtræder

Guds befalinger, se, da

skal dette, som er helligt, blive

taget fra dig ved Guds kraft,

og du skal blive overgivet til

Satan, så han kan sigte dig som

avner for vinden.

16 Men hvis du holder Guds

befalinger og gør med disse

ting, som er hellige, sådan som

Herren befaler dig (for du må

bønfalde Herren om alt, hvad

du skal gøre ved dem), se, da

kan ingen magt på jorden eller i

helvede a tage dem fra dig, for

Gud har magt til at opfylde alle

sine ord.

17 For han vil opfylde alle sine

løfter, som han vil give dig, for

han har opfyldt sine løfter, som

han har givet vore fædre.

18 For han lovede dem, at han

ville a bevare disse ting med det,

som han anser for et víst formål,

for at han kunne vise sin magt

for kommende slægter.

19 Og se nu, ét formål har han

opnået, nemlig atter at bringe

a mange tusinde af lamanitterne

til kundskab om sandheden; og

han har vist sin magt ved dem,

og han vil også stadig vise sin

magt ved dem for b kommende

slægter; derfor skal de bevares.

20 Derfor befaler jeg dig, min

søn Helaman, at være flittig til

c 1Ne9:3–6.

16a JS–H 1:59.

18a L&P 5:9.

19a Alma 23:5.

b En 1:13; Morm 7:8–10.

Similar magazines