MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

345 Almas Bog 37:40–38:1

40 Og den virkede for dem i

forhold til deres a tro på Gud;

hvis de derfor havde tilstrækkelig

tro til at være overbevist

om, at Gud kunne udvirke, at

disse spindler ville pege den

vej, de skulle gå, se, da blev det

gjort; derfor fik de dette mirakel

og også mange andre mirakler,

som blev udvirket ved Guds

kraft dag for dag.

41 Alligevel viste den dem

forunderlige gerninger, fordi

disse mirakler blev udvirket

med a små midler. De blev lade

og glemte at udøve deres tro og

flid, og så ophørte disse forunderlige

gerninger, og de havde

ingen fremgang på deres rejse.

42 Derfor forblev de i ørkenen

eller rejste ikke en direkte vej og

blev plaget af sult og tørst på

grund af deres overtrædelser.

43 Og se, min søn, jeg ønsker,

at du skal forstå, at dette ikke

er uden en skygge, for når vore

fædre var lade med hensyn

til at give agt på dette kompas

(se, dette var timeligt), havde

de ingen fremgang; således

er det også med det, der

er åndeligt.

44 For se, det er lige så let at

give agt på a Kristi ord, som vil

udpege en ret vej til evig salighed

for jer, som det var for vore

fædre at give agt på dette kompas,

som udpegede en ret vej til

det forjættede land for dem.

45 Og se, jeg siger: Er der ikke

et sindbillede i dette? For lige så

40a 1 Ne 16:28.

41a Alma 37:6–7.

44a Sl 119:105;

1 Ne 11:25;

Hel 3:29–30.

46a 1 Ne 17:40–41.

b Joh 14:5–6;

2 Ne 9:41; 31:17–21;

vist som denne vejviser bragte

vore fædre, som fulgte dens

anvisning, til det forjættede

land, skal Kristi ord, hvis vi

følger deres anvisninger, føre

os hinsides denne sorgens dal

til et langt bedre forjættet land.

46 O, min søn, lad os ikke være

a lade på grund af b vejens lethed;

for således var det med vore

fædre, for det var beredt sådan

for dem, at hvis de ville se op,

kunne de c leve; således er det

også med os. Vejen er beredt,

og hvis vi vil se op, kan vi leve

for evigt.

47 Og se, min søn, se til, at du

tager vare på disse hellige ting;

ja, se til, at du ser hen til Gud og

lever. Drag ud til dette folk, og

kundgør ordet, og vær alvorlig.

Min søn, farvel.

Almas befalinger til sin søn

Shiblon.

Omfatter kapitel 38.

KAPITEL 38

Shiblon blev forfulgt på grund af

retfærdigheden – Frelse er i Kristus,

som er verdens liv og lys – Tøjl alle

dine lidenskaber. Omkring 74 f.Kr.

Min søn, lån øre til mine ord, for

jeg siger dig, ligesom jeg sagde

til Helaman, at for så vidt som

du holder Guds befalinger, skal

du have fremgang i landet; og

for så vidt som du ikke vil holde

L&P 132:22, 25.

c Joh 11:25;

Hel 8:15;

3 Ne 15:9.

Similar magazines