MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 39:7–17 348

7 Og se, min søn, Gud give, at

du ikke havde været a skyldig i

så stor en forbrydelse. Jeg ville

ikke dvæle ved dine forbrydelser

for at rive op i din sjæl, hvis

det ikke var til dit eget bedste.

8 Men se, du kan ikke skjule

dine forbrydelser for Gud, og

medmindre du omvender dig,

vil de stå som et vidnesbyrd

mod dig på den yderste dag.

9 Se, min søn, jeg ønsker, at du

skal omvende dig og aflægge

dine synder og ikke mere gå

efter dine øjnes a begær, men

b fornægte dig alt dette, for medmindre

du gør det, kan du på

ingen måde arve Guds rige.

Åh, husk det, og tag det på dig,

og fornægt dig dette.

10 Og jeg befaler dig at tage

det på dig at rådføre dig med

dine ældre brødre i dine forehavender,

for se, du er i din

ungdom, og du står i behov for

at blive næret af dine brødre.

Og giv agt på deres råd.

11 Lad dig ikke forlede af noget

tomt eller tåbeligt; lad ikke

Djævelen igen forlede dit hjerte

til disse ugudelige skøger. Se, o

min søn, hvor stor syndighed

har du ikke bragt over a zoramitterne,

for da de så din b opførsel,

ville de ikke tro på mine ord.

12 Og nu siger Herrens Ånd

til mig: a Befal dine børn at gøre

godt, så de ikke leder mange

folks hjerte i fordærv; derfor,

min søn, befaler jeg dig med

7a gs Skyld.

9a gs Kødelig.

b 3 Ne 12:30.

11a Alma 35:2–14.

b Rom 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.

12a gs Guds befalinger;

Undervisning.

13a Mosi 27:34–35.

14a Matt 6:25–34;

frygt for Gud, at du afholder dig

fra dine misgerninger,

13 at du vender dig til Herren

af hele din kraft, dit sind og din

styrke, at du ikke forleder flere

til at handle ugudeligt, men

snarere vender tilbage til dem

og a erkender dine fejl og det

forkerte, som du har gjort.

14 a Søg ikke efter rigdom eller

denne verdens tomme ting, for

se, du kan ikke tage dem med

dig.

15 Og nu, min søn, vil jeg

sige dig noget angående Kristi

komme. Se, jeg siger dig, at han

er den, der visselig skal komme

for at borttage verdens synder;

ja, han kommer for at kundgøre

glædelige tidender om frelse

for sit folk.

16 Og se, min søn, dette var

den tjenestegerning, som du

var kaldet til, at kundgøre disse

glædelige tidender for dette

folk for at berede deres sind,

eller rettere for at frelsen kunne

blive dem til del, så de kunne

berede deres a børns sind til at

høre ordet på tidspunktet for

hans komme.

17 Og nu vil jeg berolige dit

sind noget med hensyn til dette

emne. Se, du undrer dig over,

hvorfor dette skulle være kendt

så længe i forvejen. Se, jeg siger

dig: Er en sjæl på dette tidspunkt

ikke lige så dyrebar for

Gud, som en sjæl er det på tidspunktet

for hans komme?

Jakob 2:18–19;

L&P 6:6–7; 68:31–32.

16a gs Familie –

Forældres ansvar.

Similar magazines