MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

349 Almas Bog 39:18–40:9

18 Er det ikke lige så nødvendigt,

at forløsningsplanen bliver

kundgjort for dette folk som

for deres børn?

19 Er det ikke lige så let for

Herren at sende sin engel for

at kundgøre disse glædelige

tidender for os nu som for vore

børn, eller som efter at han er

kommet?

KAPITEL 40

Kristus tilvejebringer alle menneskers

opstandelse – De retfærdige

døde går til paradiset, og de ugudelige

til det yderste mørke for at

afvente dagen for deres opstandelse

– Alt bliver bragt tilbage til sin

rette og fuldkomne skikkelse i

opstandelsen. Omkring 74 f.Kr.

Se, min søn, her er noget mere,

som jeg ønsker at sige dig, for

jeg fornemmer, at dit sind er

bekymret angående de dødes

opstandelse.

2 Se, jeg siger dig, at der er

ingen opstandelse – eller jeg

vil sige med andre ord, at dette

dødelige ifører sig ikke a udødelighed,

denne forgængelighed

b ifører sig ikke uforgængelighed

– c førend efter Kristi komme.

3 Se, han tilvejebringer de dødes

a opstandelse. Men se, min

søn, endnu er der ingen opstandelse.

Se, jeg udfolder en

hemmelighed for dig; alligevel

er der mange b hemmeligheder,

40 2a Mosi 16:10–13.

gs Udødelighed.

b 1 Kor 15:53–54.

c 1 Kor 15:20.

3a gs Opstandelse.

b gs Guds

hemmeligheder.

c L&P 25:4; 124:41.

4a Joh 5:28–29.

5a Mosi 26:24–25;

der bliver c bevaret, så ingen

kender dem undtagen Gud selv.

Men jeg vil vise dig én ting, som

jeg flittigt har bedt Gud om at

lade mig vide, nemlig angående

opstandelsen.

4 Se, der er et tidspunkt fastsat,

da alle skal a komme frem fra

de døde. Se, hvornår det tidspunkt

kommer, ved ingen; men

Gud kender det tidspunkt, der

er fastsat.

5 Se, om der bliver ét tidspunkt

eller et a andet tidspunkt eller

et tredje tidspunkt, da menneskene

skal komme frem fra de

døde, betyder ikke noget, for

Gud b kender alt dette, og det er

mig tilstrækkeligt at vide, at

det er tilfældet, at der er et tidspunkt

fastsat, da alle skal opstå

fra de døde.

6 Se, der må nødvendigvis

være et tidsrum mellem tidspunktet

for døden og tidspunktet

for opstandelsen.

7 Og nu vil jeg spørge: Hvad

bliver der af menneskenes a sjæl

fra dette tidspunkt, hvor de

dør, til det tidspunkt, der er

fastsat for opstandelsen?

8 Se, om der er fastsat mere end

ét tidspunkt for menneskene at

opstå på, så betyder det ikke

noget, for alle dør ikke på én

gang, og det betyder ikke noget;

alt er som én dag for Gud,

og tiden bliver alene målt for

menneskene.

9 Derfor, der er fastsat et tids-

L&P 43:18; 76:85.

b gs Gud,

Guddommen.

7a Alma 40:21; L&P 138.

gs Sjæl.