MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 40:10–17 350

punkt for menneskene, da de

skal opstå fra de døde, og der er

et tidsrum mellem tidspunktet

for døden og opstandelsen. Og

se, angående dette tidsrum, hvad

der bliver af menneskenes sjæl,

er det, som jeg flittigt har bedt

Herren om at lade mig vide, og

dette er det, som jeg kender til.

10 Og når det tidspunkt kommer,

da alle skal opstå, da skal

de vide, at Gud kender alle de

a tidspunkter, der er fastsat for

mennesket.

11 Se, angående sjælens tilstand

mellem a døden og opstandelsen:

Se, det er blevet mig

kundgjort af en engel, at alle

menneskers ånder, så snart de

har forladt dette dødelige legeme,

ja, alle menneskers ånder,

hvad enten de er gode eller

onde, bliver ført b hjem til den

Gud, der gav dem livet.

12 Og da skal det ske, at de

retfærdiges ånder bliver modtaget

i en tilstand af a lykke, som

kaldes b paradis, en tilstand af

c hvile, en tilstand af d fred, hvori

de skal hvile fra alle deres besværligheder

og fra al bekymring

og sorg.

13 Og da skal det ske, at de

ugudeliges ånder, ja, de, der er

onde – for se, de har ingen lod

eller del i Herrens Ånd; for se,

de valgte onde gerninger hellere

end gode, derfor kom Djævelens

ånd ind i dem og tog deres bolig

10a ApG 17:26.

11a Luk 16:22–26;

1 Pet 3:18–19; 4:6;

L&P 76:71–74; 138.

b Præd 12:7; 2 Ne 9:38.

12a gs Glæde.

b gs Paradis.

c gs Hvile.

d L&P 45:46.

gs Fred.

13a gs Helvede.

b Matt 8:12;

Mosi 16:2.

14a L&P 138:20.

i besiddelse – og disse skal blive

stødt ud i det yderste a mørke;

der skal være b gråd og jammer

og tænderskæren, og dette på

grund af deres egen ugudelighed,

idet de blev ført omkring

som fanger efter Djævelens vilje.

14 Se, det er den tilstand, de

a ugudeliges sjæl befinder sig i,

ja, i mørke og i en tilstand af

forfærdelig, b frygtindgydende

forventning om Guds vredes

rasende harme over dem; således

forbliver de i denne c tilstand,

såvel som de retfærdige

i paradiset, indtil tiden for

deres opstandelse.

15 Se, der er nogle, der har forstået,

at denne, sjælens, tilstand

af lykke og tilstand af elendighed

før opstandelsen var en

første opstandelse. Ja, jeg indrømmer,

at det ifølge de ord,

der er talt, kan betegnes som en

opstandelse, oprejsningen af

ånden eller sjælen og dens

overgivelse til lykke eller elendighed.

16 Og se, det er videre blevet

sagt, at der er en a første b opstandelse,

en opstandelse af alle

dem, der har været til, eller som

er til, eller som bliver til, op til

Kristi opstandelse fra de døde.

17 Se, vi formoder ikke, at denne

første opstandelse, der bliver

talt om på denne måde, kan

være sjælenes opstandelse og

deres a overgivelse til lykke eller

b Jakob 6:13;

Moses 7:1.

c Alma 34:34.

16a Jakob 4:11;

Mosi 15:21–23.

b gs Opstandelse.

17a L&P 76:17, 32, 50–51.

Similar magazines