MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

351 Almas Bog 40:18–41:1

elendighed. Du kan ikke formode,

at det er, hvad det betyder.

18 Se, jeg siger dig: Nej, men

det betyder sjælens genforening

med legemet for dem fra Adams

dage op til a Kristi opstandelse.

19 Se, om sjælen og legemet af

dem, om hvem der er blevet

talt, alle skal blive genforenet

på én gang, de ugudelige såvel

som de retfærdige, siger jeg

ikke; lad det være nok, at jeg

siger, at de alle kommer frem,

eller med andre ord at deres

opstandelse sker a førend opstandelsen

af dem, der dør efter

Kristi opstandelse.

20 Se, min søn, jeg siger ikke,

at deres opstandelse finder sted

ved Kristi opstandelse, men se,

jeg siger det som min mening,

at de retfærdiges sjæl og legeme

bliver genforenet ved Kristi

opstandelse og hans a opstigning

til himlen.

21 Men om det bliver ved hans

opstandelse eller senere, siger

jeg ikke; men så meget siger

jeg, at der er et a tidsrum mellem

døden og legemets opstandelse,

og at sjælen er i en tilstand af

b lykke eller c elendighed indtil

det tidspunkt, der er fastsat af

Gud, da de døde skal komme

frem og blive genforenet, både

sjæl og legeme, og blive d ført

frem for Gud og blive dømt efter

deres gerninger.

22 Ja, dette tilvejebringer genoprettelsen

af det, om hvilket

18a Matt 27:52–53.

19a Mosi 15:26.

20a gs Himmelfarten.

21a Luk 23:39–43.

b gs Paradis.

c gs Helvede.

d Alma 42:23.

23a dvs Ånden.

L&P 88:15–17.

gs Sjæl.

b 2 Ne 9:12–13;

Alma 11:40–45.

der er blevet talt ved profeternes

mund.

23 a Sjælen skal blive b bragt

tilbage til c legemet og legemet

til sjælen, ja, og hvert lem og led

skal blive bragt tilbage til sit

legeme, ja, end ikke et hår på

hovedet skal gå tabt, men alt

skal blive bragt tilbage til dets

rette og fuldkomne skikkelse.

24 Og se, min søn, det er den

genoprettelse, der er blevet a talt

om ved profeternes mund.

25 Og da skal de retfærdige

stråle i Guds rige.

26 Men se, en forfærdelig a død

kommer over de ugudelige, for

de dør med hensyn til det, der

vedrører retfærdighed, for de er

urene, og b intet urent kan arve

Guds rige; men de bliver stødt

ud og overgivet til at spise af

frugterne af deres arbejde eller

deres gerninger, som har været

onde; og de drikker bundfaldet

af et bittert bæger.

KAPITEL 41

I opstandelsen træder mennesket

ind i en tilstand af uendelig lykke

eller uendelig elendighed – Ugudelighed

har aldrig været lykke –

Kødelige mennesker er uden Gud

i verden – Enhver får ved genoprettelsen

de samme særpræg og

egenskaber igen, som de tilegnede

sig i jordelivet. Omkring 74 f.Kr.

Og se, min søn, jeg har noget at

c gs Legeme.

24a Es 26:19.

26a 1 Ne 15:33;

Alma 12:16.

b Alma 11:37.

Similar magazines