MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 41:2–10 352

sige angående den genoprettelse,

hvorom der er blevet talt; for

se, nogle har a fordrejet skrifterne

og er b faret meget vild på

grund af dette. Og jeg fornemmer,

at dit sind også har været

bekymret angående dette. Men

se, jeg vil forklare det for dig.

2 Jeg siger dig, min søn, at genoprettelsesplanen

er nødvendig

i forbindelse med Guds retfærdighed,

for det er nødvendigt,

at alt skal blive bragt tilbage

til dets rette orden. Se, det er

nødvendigt og retfærdigt i overensstemmelse

med Kristi kraft

og opstandelse, at menneskets

sjæl skal blive bragt tilbage til

dets legeme, og at enhver a del af

legemet skal blive bragt tilbage

til det.

3 Og det er nødvendigt, hvad

angår a Guds retfærdighed, at

menneskene skal b dømmes efter

deres c gerninger, og hvis deres

gerninger har været gode i dette

liv, og deres hjertes ønsker har

været gode, at de da også på den

yderste dag skal blive d bragt

tilbage til det, der er godt.

4 Og hvis deres gerninger er

onde, skal de blive a bragt tilbage

til dem som onde. Derfor skal alt

blive bragt tilbage til dets rette

orden, enhver til sin naturlige

skikkelse – b dødelighed oprejst

til udødelighed, c forgængelighed

til uforgængelighed – oprejst til

41 1a 2 Pet 1:20; 3:16;

Alma 13:20.

b gs Frafald.

2a Alma 40:23.

3a gs Retfærdig,

retfærdighed.

b gs Ansvarlighed;

Dømme.

c gs Gerninger.

d Hel 14:31.

4a Alma 42:28.

b 2 Ne 9:12–13;

L&P 138:17.

gs Opstandelse.

c 1 Kor 15:51–55.

d gs Evigt liv.

d uendelig lykke for at arve Guds

rige, eller til uendelig elendighed

for at arve Djævelens rige,

det ene på den ene side og det

andet på den anden –

5 den ene oprejst til lykke efter

sit ønske om lykke, eller til

det gode efter sit ønske om det

gode, og den anden til det onde

efter sit ønske om det onde; for

ligesom han har ønsket at gøre

ondt hele dagen lang, således

skal han få sin belønning i form

af ondt, når natten kommer.

6 Og således er det på den anden

side: Hvis han har omvendt

sig fra sine synder og ønsket

retfærdighed lige til sine dages

ende, da skal han blive belønnet

med retfærdighed.

7 a Disse er dem, der bliver forløst

af Herren, ja, disse er dem,

der bliver ført ud, der bliver udfriet

fra mørkets uendelige nat;

og således står eller falder de,

for se, de er deres b egne dommere,

enten til at gøre godt eller

til at gøre ondt.

8 Se, Guds forordninger står

a ikke til at ændre; derfor er vejen

beredt, så hver den, der vil, kan

vandre derpå og blive frelst.

9 Og se nu, min søn, vov ikke

a endnu en forseelse mod din

Gud med hensyn til de lærepunkter,

som du hidtil har vovet

at begå synd imod.

10 Antag ikke, fordi der er ble-

7a L&P 76:50–70.

b 2 Ne 2:26;

Alma 42:27;

Hel 14:30.

gs Handlefrihed.

8a L&P 1:38.

9a L&P 42:23–28.

Similar magazines