MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

361 Almas Bog 43:47–44:3

deres fædre: b For så vidt som I

ikke er skyldige i den c første

krænkelse, ej heller den anden,

skal I ikke lade jer slå ihjel ved

jeres fjenders hænder.

47 Og videre har Herren sagt:

I skal a forsvare jeres familier,

endog til blodsudgydelse. Derfor,

af denne årsag, stred nefitterne

mod lamanitterne for at

forsvare sig selv og deres familier

og deres jorder, deres land

og deres rettigheder og deres

religion.

48 Og det skete, at da Moronis

mænd så lamanitternes heftighed

og vrede, var de lige ved

at vige og flygte for dem. Og

Moroni, der fornemmede deres

hensigt, sendte bud og ansporede

deres hjerte med disse

tanker – ja, tankerne om deres

jorder, deres frihed, ja, deres

frihed fra trældom.

49 Og det skete, at de vendte

sig mod lamanitterne, og med

én røst a anråbte de Herren deres

Gud for deres frihed og deres

udfrielse af trældom.

50 Og de begyndte at stå sig

imod lamanitterne med kraft;

og i den selv samme time, da de

anråbte Herren for deres frihed,

begyndte lamanitterne at flygte

for dem; og de flygtede helt til

Sidons vande.

51 Se, lamanitterne var de mest

talrige, ja, flere end dobbelt så

mange som nefitterne; alligevel

blev de drevet tilbage, således at

de var samlet i én skare i dalen

på bredden af floden Sidon.

46b Alma 48:14;

L&P 98:33–36.

c 3 Ne 3:21;

L&P 98:23–24.

47a L&P 134:11.

49a 2 Mos 2:23–25;

52 Derfor var de omringet af

Moronis hære, ja, endog på

begge sider af floden, for se,

mod øst var Lehis mænd.

53 Da nu Zerahemna så Lehis

mænd øst for floden Sidon og

Moronis hære vest for floden

Sidon, og at de var omringet

af nefitterne, blev de slået af

skræk.

54 Se, da Moroni så deres

skræk, befalede han sine mænd,

at de skulle holde inde med at

udgyde deres blod.

KAPITEL 44

Moroni befaler lamanitterne at

slutte en fredspagt eller at blive

udryddet – Zerahemna afviser tilbuddet,

og slaget genoptages –

Moronis hære slår lamanitterne.

Omkring 74–73 f.Kr.

Og det skete, at de holdt inde

og trak sig lidt tilbage fra dem.

Og Moroni sagde til Zerahemna:

Se, Zerahemna, at vi aikke ønsker

at være blodtørstige mænd.

I ved, at I er i vore hænder, dog

ønsker vi ikke at slå jer ihjel.

2 Se, vi er ikke draget ud for at

kæmpe imod jer, for at vi kan

udgyde jeres blod for magt; ej

heller ønsker vi at bringe nogen

under trældomsåget. Men det

er netop af den grund, at I er

kommet mod os; ja, og I er vrede

på os på grund af vor religion.

3 Men nu ser I, at Herren er

med os, og I ser, at han har overgivet

jer i vore hænder. Og se,

Mosi 29:20.

44 1a Alma 43:45.

Similar magazines