MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 44:23–45:12 364

23 Og nefitternes, eller Moronis,

hære vendte tilbage og kom

til deres huse og deres jorder.

24 Og således endte det attende

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk. Og således endte Almas

optegnelser, som var skrevet

på Nefis plader.

Beretningen om Nefis folk og

deres krige og kiv i Helamans

dage ifølge Helamans optegnelse,

som han førte i sine dage.

Omfatter kapitlerne 45 til og med 62.

KAPITEL 45

Helaman tror Almas ord – Alma

profeterer nefitternes udryddelse –

Han velsigner og forbander landet

– Alma kan være blevet taget op

af Ånden, ligesom Moses – Kiven

tager til i kirken. Omkring 73 f.Kr.

Se, nu skete det, at Nefis folk

frydede sig overordentlig, fordi

Herren igen havde udfriet dem

af deres fjenders hænder, derfor

gav de tak til Herren deres Gud;

ja, og de afastede meget og bad

meget, og de tilbad Gud med

overordentlig stor glæde.

2 Og det skete i det nittende år

af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk, at

Alma kom til sin søn Helaman

og sagde til ham: Tror du de

45 1a gs Faste.

2a Alma 37:1–5; 50:38.

6a gs Guds befalinger;

Lydighed.

8a 1 Ne 4:14;

Alma 48:15–16, 25.

9a gs Profeti.

10a 1 Ne 12:10–15;

Hel 13:9;

Morm 8:6–7.

ord, som jeg talte til dig angående

de a optegnelser, som er

blevet ført?

3 Og Helaman sagde til ham:

Ja, jeg tror.

4 Og Alma sagde igen: Tror

du på Jesus Kristus, som skal

komme?

5 Og han sagde: Ja, jeg tror

alle de ord, som du har talt.

6 Og Alma sagde igen til ham:

Vil du a holde mine befalinger?

7 Og han sagde: Ja, jeg vil

holde dine befalinger af hele

mit hjerte.

8 Da sagde Alma til ham: Velsignet

er du, og Herren vil give

dig a fremgang i dette land.

9 Men se, jeg har noget at

a profetere for dig, men hvad jeg

profeterer for dig, skal du ikke

kundgøre, ja, hvad jeg profeterer

for dig, skal ikke blive

kundgjort, før profetien er opfyldt;

skriv derfor de ord, som

jeg skal tale.

10 Og dette er ordene: Se, jeg

fornemmer, at netop dette folk,

nefitterne, i overensstemmelse

med åbenbarelsens ånd, som

er i mig, a fire hundrede år fra

den tid da Jesus Kristus skal

give sig til kende for dem, skal

synke ned i b vantro.

11 Ja, og da skal de se krige og

pest, ja, hungersnød og blodsudgydelse,

indtil Nefis folk

bliver a udslettet –

12 ja, og dette fordi de synker

ned i vantro og henfalder til

b gs Frafald; Vantro.

11a Jar 1:10;

Morm 8:2–3, 6–7.

Similar magazines