MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 46:20–28 368

20 Se, hver den, der vil hævde

denne erklæring i landet, lad

dem komme frem i Herrens

styrke og indgå en pagt om, at

de vil hævde deres rettigheder

og deres religion, så Gud Herren

kan velsigne dem.

21 Og det skete, at da Moroni

havde udråbt disse ord, se, da

kom folket løbende med deres

rustninger spændt om lænderne,

og de rev deres klæder itu

som tegn på eller som en pagt

om, at de ikke ville svigte Herren

deres Gud; eller med andre

ord, hvis de skulle overtræde

Guds befalinger eller falde i

overtrædelse og a skamme sig

ved at påtage sig Kristi navn,

så skulle Herren rive dem itu,

ligesom de havde revet deres

klæder itu.

22 Se, dette var den pagt, som

de sluttede, og de kastede deres

klæder for Moronis fødder, idet

de sagde: Vi slutter pagt med

vor Gud om, at vi skal blive

udryddet, ligesom vore brødre

i landet mod nord, hvis vi falder

i overtrædelse; ja, han må kaste

os for fødderne af vore fjender,

ligesom vi har kastet vore klæder

for dine fødder for at blive

trådt under fode, hvis vi falder

i overtrædelse.

23 Moroni sagde til dem: Se,

vi er en rest af Jakobs efterkommere;

ja, vi er en rest af a Josefs

b efterkommere, hvis c kjortel blev

revet i mange stykker af hans

brødre; ja, og se nu, lad os huske

21a 1 Ne 8:25–28;

Morm 8:38.

23a gs Josef, Jakobs søn.

b 1 Mos 49:22–26;

1 Ne 5:14–15.

c 1 Mos 37:3, 31–36.

24a Am 5:15;

3 Ne 5:21–24; 10:17.

at holde Guds befalinger, ellers

bliver vore klæder revet itu af

vore brødre, og vi bliver kastet

i fængsel eller solgt eller slået

ihjel.

24 Ja, lad os bevare vor frihed

som en a rest af Josef; ja, lad os

huske de ord, Jakob sagde, før

han døde, for se, han så, at en

del af resten af Josefs kjortel

var bevaret og ikke var mørnet.

Og han sagde: Ligesom denne

rest af min søns klædning er

blevet bevaret, således skal en

b rest af min søns efterkommere

blive bevaret ved Guds hånd,

og han skal tage dem til sig,

mens resten af Josefs efterkommere

skal omkomme ligesom

resten af hans klædning.

25 Se nu, dette volder min sjæl

sorg, dog finder min sjæl glæde

over min søn på grund af den

del af hans efterkommere, som

Gud skal tage til sig.

26 Se nu, sådan var Jakobs

sprog.

27 Og se, hvem ved, om ikke

den rest af Josefs efterkommere,

som skal forgå ligesom hans

klædning, er dem, der har skilt

sig ud fra os? Ja, om det ikke

skal blive os selv, hvis vi ikke

står fast i troen på Kristus.

28 Og se, det skete, at da

Moroni havde sagt disse ord,

drog han ud og sendte også

bud til alle de dele af landet,

hvor der var opsplitninger, og

samlede alle de folk, der nærede

ønske om at hævde deres frihed

b 2 Ne 3:5–24;

Eter 13:6–7.