MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

373 Almas Bog 47:35–48:5

kongen ihjel, og alle dem, der

var med ham, og gik ind til

dronningen til det sted, hvor

hun sad; og de vidnede alle for

hende, at kongen var blevet

slået ihjel af sine egne tjenere;

og de sagde også: De er flygtet,

vidner det ikke imod dem? Og

således stillede de dronningen

tilfreds med hensyn til kongens

død.

35 Og det skete, at Amalikija

stræbte efter dronningens yndest

og tog hende til hustru;

og således vandt han riget ved

sit bedrag og ved hjælp af sine

snedige tjenere; ja, han blev

anerkendt som konge overalt i

hele landet blandt hele det

lamanitiske folk, der a bestod af

lamanitterne og lemuelitterne

og ismaelitterne og alle dem,

der havde skilt sig ud fra nefitterne

fra Nefis regeringstid op

til nærværende tid.

36 Se, de, der havde a skilt sig

ud, havde den samme lærdom

og de samme oplysninger fra

nefitterne, ja, var blevet undervist

i den samme b kundskab om

Herren, alligevel er det besynderligt

at bemærke, at de, ikke

længe efter at de havde skilt sig

ud, blev mere forhærdede og

c ubodfærdige og mere vilde,

ugudelige og grusomme end

lamanitterne – idet de slugte

lamanitternes overleveringer og

hengav sig til ugidelighed og al

slags uterlighed, ja, idet de

fuldstændig glemte Herren

deres Gud.

35a Jakob 1:13–14.

36a gs Frafald.

b Hebr 10:26–27;

Alma 24:30.

KAPITEL 48

Amalikija opildner lamanitterne

imod nefitterne – Moroni forbereder

sit folk til at forsvare de kristnes

sag – Han fryder sig ved frihed

og er en af Guds mægtige mand.

Omkring 72 f.Kr.

Og se, det skete, at så snart

Amalikija havde fået riget, begyndte

han at anspore lamanitternes

hjerte imod Nefis folk,

ja, han udpegede mænd til at

tale til lamanitterne imod nefitterne

fra deres tårne.

2 Og således ansporede han

deres hjerte imod nefitterne i en

sådan grad, at han i slutningen

af det nittende år af dommernes

regeringstid efter indtil da at

have fuldført sine forehavender,

ja, efter at være blevet gjort til

konge over lamanitterne, stræbte

efter også at regere over hele

landet, ja, over alle de folk, der

var i landet, nefitterne såvel

som lamanitterne.

3 Derfor havde han fuldført

sit forehavende, for han havde

forhærdet lamanitternes hjerte

og forblindet deres sind og

ophidset dem til vrede, således

at han havde samlet en talrig

hærskare sammen for at drage

ud for at kæmpe mod nefitterne.

4 For på grund af det store

antal af sit folk var han besluttet

på at besejre nefitterne og at

bringe dem i trældom.

5 Og som følge heraf udpegede

han a øverste anførere blandt

c Jer 8:12.

48 5a Alma 43:6.

Similar magazines