MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 49:23–50:1 378

disse forsøg blev de fejet bort af

de sten og pile, der blev kastet

mod dem; og i stedet for at fylde

gravene ved at bryde skanserne

af jord ned, blev de i nogen

grad fyldt af deres døde og

sårede kroppe.

23 Således fik nefitterne al

magt over deres fjender, og

således forsøgte lamanitterne at

udrydde nefitterne, indtil alle

deres øverste anførere var blevet

slået ihjel; ja, og mere end

tusind af lamanitterne var blevet

slået ihjel, mens der på den

anden side ikke var en eneste

nefit, der var blevet slået ihjel.

24 Der var omtrent halvtreds,

der var såret, som havde været

udsat for lamanitternes pile gennem

indgangen, men de var

blevet værnet af deres skjolde

og deres brynjer og deres hjelme

i en sådan grad, at deres

sår var på benene, og mange af

dem var meget alvorlige.

25 Og det skete, at da lamanitterne

så, at deres øverste anførere

alle var blevet slået ihjel,

flygtede de ud i ødemarken. Og

det skete, at de vendte tilbage

til Nefis land for at underrette

deres konge, Amalikija, som var

nefit af fødsel, om deres store

tab.

26 Og det skete, at han blev

overordentlig vred på sit folk,

fordi han ikke havde opnået sit

ønske med hensyn til nefitterne;

han havde ikke underkastet

dem trældomsåget.

27 Ja, han blev overordentlig

vred, og han a forbandede Gud

27a gs Bespottelse.

b ApG 23:12.

28a gs Taknemlighed.

30a Alma 43:2.

og også Moroni, idet han b svor

med en ed, at han ville drikke

hans blod; og det fordi Moroni

havde holdt Guds befalinger

med hensyn til at forberede sit

folks sikkerhed.

28 Og det skete, at på den

anden side a takkede Nefis folk

Herren deres Gud på grund af

hans uforlignelige magt ved at

udfri dem af deres fjenders

hænder.

29 Og således endte det nittende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

30 Ja, og der var vedvarende

fred blandt dem og overordentlig

stor fremgang i kirken på

grund af den agtpågivenhed

og flid, som de viste Guds ord,

som blev kundgjort for dem

af Helaman og Shiblon og

Corianton og Ammon og hans

brødre, ja, og af alle dem, som

var blevet ordineret af Guds

a hellige orden, og som var blevet

døbt til omvendelse og sendt

ud for at prædike blandt folket.

KAPITEL 50

Moroni befæster nefitternes lande

– De bygger mange nye byer –

Krige og ødelæggelse rammer

nefitterne i deres ugudeligheds og

vederstyggeligheds dage – Morianton

og de, der har skilt sig ud, bliver

overvundet af Teankum – Nefiha

dør, og hans søn Pahoran udfylder

dommersædet. Omkring 72–67 f.Kr.

Og se, det skete, at Moroni ikke

holdt op med at træffe forbere-

Similar magazines