MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 53:21–54:7 392

21 Ja, de var mænd af sandhed

og alvor, for de var blevet

formanet til at holde Guds befalinger

og a vandre retsindigt

for ham.

22 Og se, det skete, at Helaman

marcherede i spidsen for sine a to

tusinde unge krigere til støtte

for folkene ved landets grænser

mod syd ved det vestlige hav.

23 Og således endte det otteogtyvende

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk.

KAPITEL 54

Ammoron og Moroni forhandler

om udveksling af fanger – Moroni

kræver, at lamanitterne trækker sig

tilbage og standser deres morderiske

angreb – Ammoron kræver, at

nefitterne nedlægger deres våben

og underkaster sig lamanitterne.

Omkring 63 f.Kr.

Og se, det skete i begyndelsen

af dommernes niogtyvende år,

at aAmmoron sendte bud til

Moroni og ønskede af ham, at

han skulle udveksle fanger.

2 Og det skete, at Moroni

frydede sig overordentlig ved

denne anmodning, for han ønskede

de forsyninger, der blev

givet til underhold for de lamanitiske

fanger, til underhold for

sit eget folk; og han ønskede

også sine egne folk til forstærkning

af sin hær.

3 Se, lamanitterne havde taget

21a gs Vandre, vandre

med Gud.

22a Alma 56:3–5.

54 1a Alma 52:3.

5a Alma 48:1.

6a gs Retfærdig,

retfærdighed.

7a gs Helvede.

mange kvinder og børn, og der

fandtes ikke en kvinde eller et

barn blandt alle Moronis fanger,

eller de fanger som Moroni

havde taget; derfor udtænkte

Moroni en list for at få så mange

af de tilfangetagne nefitter

fra lamanitterne, som det var

muligt.

4 Derfor skrev han et brev

og sendte det med Ammorons

tjener, han som havde bragt et

brev til Moroni. Se, disse er de

ord, som han skrev til Ammoron,

og som lød:

5 Se, Ammoron, jeg har skrevet

noget til jer angående denne

krig, som I har ført mod mit

folk, eller rettere som din a bror

har ført mod dem, og som I

stadig er besluttet på at fortsætte

efter hans død.

6 Se, jeg ville fortælle jer noget

om a Guds retfærdighed og hans

almægtige vredes sværd, som

hænger over jer, medmindre I

omvender jer og trækker jeres

hære tilbage til jeres egne lande,

eller jeres ejendomsland, hvilket

er Nefis land.

7 Ja, jeg ville fortælle dig dette,

hvis du var i stand til at lytte til

det, ja, jeg ville fortælle dig om

det forfærdelige a helvede, der

venter på at modtage sådanne

b mordere, som du og din bror

har været, medmindre I omvender

jer og opgiver jeres

morderiske formål og vender

tilbage med jeres hære til jeres

egne lande.

b Alma 47:18, 22–24.

gs Mord.

Similar magazines