MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

401 Almas Bog 56:54–57:6

og faldt igen over lamanitternes

bagtrop.

54 Og se, det skete, at vi,

Nefis folk, Antipus’ folk og jeg

med mine to tusinde omringede

lamanitterne og slog dem, ja,

således at de blev nødt til at overdrage

deres krigsvåben og overgive

sig selv som krigsfanger.

55 Og se, det skete, at da de

havde overgivet sig til os, se, da

talte jeg disse unge mænd, som

havde kæmpet sammen med

mig, idet jeg frygtede, at mange

af dem var blevet slået ihjel.

56 Men se, til min store glæde

var a ikke én sjæl af dem faldet

til jorden; ja, og de havde kæmpet

som med Guds styrke; ja,

aldrig havde man kendt mænd,

som havde kæmpet med en

så mirakuløs styrke; med en

så mægtig kraft var de faldet

over lamanitterne, at de havde

skræmt dem; og af denne årsag

havde lamanitterne overgivet

sig som krigsfanger.

57 Og da vi ikke havde noget

sted til vore fanger, så vi kunne

bevogte dem og holde dem fra

lamanitternes hære, sendte vi

dem til Zarahemlas land sammen

med en del af Antipus’

mænd, som ikke var blevet slået

ihjel, og resten tog jeg og

forenede dem med mine unge

a ammonitter og begav os på vor

march tilbage til byen Juda.

KAPITEL 57

Helaman beretter om indtagelsen

af Antipara og om overgivelsen af

56a Alma 57:25; 58:39. 57a Alma 27:26; 53:10–11, 16.

og senere forsvaret af Cumeni –

Hans ammonitiske ynglinge kæmper

tappert; alle bliver såret, men

ingen bliver slået ihjel – Gid beretter

om, hvordan de lamanitiske

fanger bliver slået ihjel og flygter.

Omkring 63 f.Kr.

Og se, det skete, at jeg modtog

et brev fra Ammoron, kongen,

hvori der stod, at hvis jeg ville

udlevere de krigsfanger, som

vi havde taget, så ville han

overgive byen Antipara til os.

2 Men jeg sendte et brev til

kongen om, at vi var sikre på, at

vore styrker var tilstrækkelige

til at indtage byen Antipara

ved vor egen kraft, og at vi ved

at udlevere fangerne til gengæld

for den by ville anse os for ukloge,

og at vi kun ville udlevere

vore fanger ved udveksling.

3 Og Ammoron afviste mit

brev, for han ville ikke udveksle

fanger; derfor begyndte vi at

træffe forberedelser til at gå

imod byen Antipara.

4 Men folket fra Antipara forlod

byen og flygtede til de andre

byer, som var i deres besiddelse,

for at befæste dem; og således

faldt byen Antipara i vore

hænder.

5 Og således endte det otteogtyvende

år af dommernes

regeringstid.

6 Og det skete, at vi i begyndelsen

af det niogtyvende år modtog

en tilførsel af forsyninger

og også en forstærkning til vor

hær på seks tusinde mand fra

Zarahemlas land og fra landet

rundt omkring foruden tres af

Similar magazines