MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

415 Almas Bog 62:4–14

kommando over resten af sin

hær og begyndte sin march mod

Gideons land.

4 Og han rejste a frihedens

b banner i hver eneste by, som

han kom til, og samlede enhver

styrke, han kunne, under hele

sin march mod Gideons land.

5 Og det skete, at tusinder

flokkedes om hans banner og

greb til deres sværd til forsvar

for deres frihed, for at de ikke

skulle komme i trældom.

6 Og da Moroni således havde

samlet alle de mænd, han kunne

under hele sin march, kom han

til Gideons land; og da han

forenede sine styrker med

Pahorans, blev de overordentlig

stærke, endog stærkere end

Pakus’ mænd, han der var

a konge for dem, der havde skilt

sig ud, og som havde drevet

b frimændene ud af Zarahemlas

land og havde taget landet i

besiddelse.

7 Og det skete, at Moroni og

Pahoran drog ned til Zarahemlas

land med deres hære og drog

frem mod byen og mødte Pakus’

mænd, således at det kom til

kamp mellem dem.

8 Og se, Pakus blev slået ihjel,

og hans mænd blev taget til

fange, og Pahoran blev genindsat

i sit dommersæde.

9 Og Pakus’ mænd fik deres

rettergang i henhold til loven,

og også de kongemænd, der

var blevet pågrebet og kastet i

fængsel; og de blev a henrettet

i henhold til loven, ja, hver den

af Pakus’ mænd og af konge-

4a gs Frihed.

b Alma 46:12–13, 36.

gs Banner.

6a Alma 61:4–8.

mændene, som ikke ville gribe

til våben til forsvar for landet,

men ville kæmpe mod det, blev

sendt i døden.

10 Og således blev det nødvendigt,

at denne lov skulle

iagttages nøje af hensyn til landets

sikkerhed; ja, og hver den,

der nægtede at bevare deres

frihed, blev hastigt henrettet i

henhold til loven.

11 Og således endte det tredivte

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk; Moroni og Pahoran havde

genoprettet freden i Zarahemlas

land blandt deres eget folk,

idet de havde straffet alle dem,

som ikke var tro mod frihedens

sag, med døden.

12 Og det skete i begyndelsen

af det enogtredivte år af den

periode, hvor dommerne regerede

over Nefis folk, at Moroni

straks foranledigede, at der

skulle sendes forsyninger, og

også at der skulle sendes en

hær på seks tusinde mand til

Helaman til at hjælpe ham med

at holde den del af landet.

13 Og han foranledigede også,

at der skulle sendes en hær

på seks tusinde mand med

en tilstrækkelig mængde mad

til Lehis og Teankums hære.

Og det skete, at dette blev

gjort for at befæste landet mod

lamanitterne.

14 Og det skete, at Moroni og

Pahoran, der efterlod et stort

antal mænd i Zarahemlas land,

begyndte deres march mod

Nefihas land med et stort antal

b Alma 51:5–7.

9a gs Dødsstraf.

Similar magazines