MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

421 Helamans Bog 1:1–11

nefitternes ugudelighed og vederstyggeligheder ifølge Helamans

og hans sønners optegnelse, helt op til Kristi komme, hvilken

optegnelse kaldes Helamans bog, og så videre.

KAPITEL 1

Pahoran den Anden bliver overdommer

og bliver myrdet af

Kishkumen – Pakumeni overtager

dommersædet – Coriantumr leder

de lamanitiske hære, indtager

Zarahemla og slår Pakumeni ihjel

– Moroniha besejrer lamanitterne

og genindtager Zarahemla, og

Coriantumr bliver slået ihjel.

Omkring 52–50 f.Kr.

OG se nu, det skete i begyndelsen

af det fyrretyvende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk,

at der opstod en alvorlig vanskelighed

blandt det nefitiske

folk.

2 For se, aPahoran var død og

gået al kødets gang; derfor

opstod der blandt de brødre,

der var Pahorans sønner, en

alvorlig strid om, hvem der

skulle have dommersædet.

3 Se, dette er navnene på dem,

der stredes om dommersædet,

og som også fik folket til at

strides: Pahoran, Pa’anki og

Pakumeni.

4 Se, dette er ikke alle Pahorans

sønner (for han havde mange),

men dette er dem, der stredes

om dommersædet; derfor forårsagede

de en opdeling af folket

i tre grupper.

5 Alligevel skete det, at Pahoran

ved folkets astemme blev

[Helamans Bog]

1 2a Alma 50:40.

5a Mosi 29:26–29.

8a gs Frihed.

udpeget til at være overdommer

og regent over Nefis folk.

6 Og det skete, at Pakumeni,

da han så, at han ikke kunne

få dommersædet, accepterede

folkets stemme.

7 Men se, Pa’anki og den del

af folket, der nærede ønske om,

at han skulle være deres regent,

blev overordentlig vrede; derfor

stod han i begreb med ved

smiger at få disse mennesker til

at rejse sig i oprør mod deres

brødre.

8 Og det skete, da han skulle

til at gøre dette, se, da blev

han pågrebet og blev prøvet i

overensstemmelse med folkets

stemme og dømt til døden, for

han havde rejst sig i oprør og

forsøgt at tilintetgøre folkets

a frihed.

9 Se, da de mennesker, der

nærede ønske om, at han skulle

være deres regent, så, at han

blev dømt til døden, blev de

vrede; og se, de sendte en vis

Kishkumen af sted, ja, til Pahorans

dommersæde og myrdede

Pahoran, mens han sad på

dommersædet.

10 Og han blev forfulgt af

Pahorans tjenere; men se, så

hastig var Kishkumens flugt,

at ingen kunne indhente ham.

11 Og han gik til dem, der

havde sendt ham, og de indgik

alle en pagt, ja, svor ved deres

evige skaber, at de ikke ville

Similar magazines