MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 4:13–24 430

med det, der var helligt, forkastede

profetiens og åbenbarelsens

ånd, myrdede, plyndrede,

løj, stjal, begik ægteskabsbrud,

ophidsede sig til store stridigheder

og rømte til lamanitterne

i Nefis land –

13 og på grund af denne deres

store ugudelighed og deres

a pralen af deres egen styrke,

blev de overladt til deres egen

styrke; derfor havde de ingen

fremgang, men de blev plaget

og slået og fordrevet af lamanitterne,

indtil de havde mistet

besiddelsen af næsten alle deres

lande.

14 Men se, Moroniha prædikede

meget for folket på grund

af deres ugudelighed, og a Nefi

og Lehi, som var Helamans sønner,

prædikede også meget for

folket, ja, og profeterede meget

for dem angående deres syndighed,

og hvad der ville ske med

dem, hvis de ikke omvendte sig

fra deres synder.

15 Og det skete, at de omvendte

sig, og for så vidt som de

omvendte sig, begyndte de at

have fremgang.

16 For da Moroniha så, at de

omvendte sig, vovede han at

føre dem fra sted til sted og fra

by til by, indtil de havde vundet

halvdelen af deres ejendom og

halvdelen af alle deres lande

tilbage.

17 Og således endte det enogtresindstyvende

år af dommernes

regeringstid.

18 Og det skete i det toogtresindstyvende

år af dommernes

13a gs Stolthed.

14a Hel 3:21.

22a Alma 1:1.

23a gs Frafald.

regeringstid, at Moroniha ikke

kunne vinde flere besiddelser

fra lamanitterne.

19 Derfor opgav de deres plan

om at indtage resten af deres

lande, for så talrige var lamanitterne,

at det var umuligt for

nefitterne at få mere magt over

dem; derfor anvendte Moroniha

alle sine hære til at holde de

dele af landet, som han havde

indtaget.

20 Og det skete, at nefitterne på

grund af det store antal lamanitter

nærede stor frygt for, at de

skulle blive overvundet og trådt

ned og slået ihjel og udryddet.

21 Ja, de begyndte at huske

Almas profetier og også Mosijas

ord; og de indså, at de havde

været et stivnakket folk, og at de

havde regnet Guds befalinger

for intet,

22 og at de havde ændret

Mosijas a lov og trådt den eller

det, som Herren befalede ham

at give til folket, under fode; og

de indså, at deres love var blevet

forvansket, og at de var blevet et

ugudeligt folk i en sådan grad,

at de var ugudelige i samme

grad som lamanitterne.

23 Og på grund af deres ugudelighed

var kirken begyndt at

a svinde hen; og de begyndte at

miste troen på profetiens ånd

og åbenbarelsens ånd; og Guds

straffedomme stirrede dem i

ansigtet.

24 Og de så, at de var blevet

a svage ligesom deres brødre,

lamanitterne, og at Herrens Ånd

ikke mere bevarede dem; ja, den

24a Mosi 1:13.

Similar magazines