MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 5:7–16 432

det er sagt og også skrevet, at

de var b gode.

7 Derfor ønsker jeg, mine sønner,

at I skal gøre det, der er

godt, så der må blive sagt om jer

og også skrevet, ligesom der er

blevet sagt og skrevet om dem.

8 Og se, mine sønner, se, jeg

har noget mere at ønske af jer,

hvilket ønske er, at I ikke skal

gøre dette, for at I kan prale,

men at I skal gøre dette for at

samle jer en a skat i himlen, ja,

én som er evig, og som ikke

svinder bort, ja, så I må få den

b dyrebare gave, som evigt liv

er, og som vi har grund til at tro

er blevet givet vore fædre.

9 O husk, husk, mine sønner,

de a ord, som kong Benjamin

talte til sit folk; ja, husk, at der

ikke findes nogen anden vej

eller noget andet middel, hvorved

mennesket kan blive frelst

end ved Jesu Kristi b forsonende

blod, han, der skal komme;

ja, husk, at han kommer for at

c forløse d verden.

10 Og husk også de a ord, som

Amulek talte til Ze’ezrom i byen

Ammoniha, for han sagde til

ham, at Herren visselig skulle

komme for at forløse sit folk,

men at han ikke skulle komme

for at forløse dem i deres synder,

men for at forløse dem fra

deres synder.

11 Og han er blevet givet

magt fra Faderen til at forløse

6b 2Ne33.

8a 3 Ne 13:19–21.

b L&P 14:7.

9a Mosi 2:9.

b Mosi 3:17–18.

gs Forsoning.

c gs Forløse.

d gs Verden –

Mennesker som ikke

adlyder befalingerne.

10a Alma 11:34.

11a Alma 13:24–25.

12a Matt 7:24–27;

L&P 6:34;

dem fra deres synder på grund

af omvendelse, derfor har han

a sendt sine engle ud for at

kundgøre tidenderne om betingelserne

for den omvendelse,

der bringer mennesker til Forløserens

kraft, til deres sjæls frelse.

12 Og se, mine sønner, husk,

husk, at det er på a klippen, vor

forløser, som er Kristus, Guds

Søn, at I skal bygge jeres

b grundvold, så når Djævelen

udsender sine mægtige vinde,

ja, sine pile i hvirvelvinden, ja,

når alle hans hagl og hans mægtige

c uvejr skal ramme jer, at det

ingen magt skal få over jer til at

drage jer ned i elendighedens

og den uendelig jammers kløft

på grund af den klippe, som I

er bygget på, som er en sikker

grundvold, en grundvold, hvorpå

menneskene, hvis de bygger

derpå, ikke kan falde.

13 Og det skete, at dette var de

ord, som Helaman a lærte sine

sønner; ja, han lærte dem meget,

som ikke er skrevet, og også

meget som er skrevet.

14 Og de huskede hans ord,

og derfor gik de ud, idet de

holdt Guds befalinger, for at

undervise i Guds ord blandt

hele Nefis folk, begyndende i

byen Overflod,

15 og derfra til byen Gid, og

fra byen Gid til byen Mulek,

16 ja, fra den ene by til den

anden, indtil de havde været

Moses 7:53.

gs Hjørnesten;

Klippe.

b Es 28:16;

Jakob 4:16.

c 3 Ne 14:25, 27.

13a Mosi 1:4.

Similar magazines