MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

435 Helamans Bog 5:42–6:1

skal skyen af mørke blive fjernet,

så den ikke overskygger jer.

42 Og det skete, at de alle begyndte

at anråbe røsten fra ham,

der havde rystet jorden, ja, de

råbte, indtil skyen af mørke

blev spredt.

43 Og det skete, at da de kastede

blikket omkring og så, at

skyen af mørke var spredt, så

den ikke overskyggede dem, se,

da så de, at de var a omgivet, ja,

hver enkelt sjæl, af en ildsøjle.

44 Og Nefi og Lehi stod midt

blandt dem, ja, de var omgivet;

ja, det var som stod de midt i

en flammende ild, dog gjorde

den dem ingen skade, ej heller

greb den fat i fængslets mure;

og de blev fyldt af den a glæde,

der er uudsigelig og fuld af

herlighed.

45 Og se, Guds a hellige Ånd

kom ned fra himlen og ind i

deres hjerte, og de blev fyldt,

som var det med ild, og de kunne

b tale forunderlige ord.

46 Og det skete, at der lød en

røst til dem, ja, en behagelig

røst, som var det en hvisken,

som sagde:

47 a Fred, fred være med jer

på grund af jeres tro på min

Højtelskede, som var til fra

verdens grundlæggelse.

48 Og se, da de hørte dette,

kastede de blikket opad som

for at se, hvorfra røsten kom,

og se, de så a himlene åbne, og

engle kom ned fra himlen og

betjente dem.

49 Og der var omkring tre

43a 3 Ne 17:24; 19:14.

44a gs Glæde.

45a 3 Ne 9:20; Eter 12:14.

b gs Åndens gaver.

47a gs Fred.

48a 1 Ne 1:8.

hundrede sjæle, som så og hørte

dette; og det blev dem budt at

gå ud og ikke være forundret,

ej heller skulle de tvivle.

50 Og det skete, at de gik ud

og forkyndte for folket, idet

de i alle egnene rundt omkring

kundgjorde alt det, som de

havde hørt og set, således at

størstedelen af lamanitterne

blev overbevist af dem på grund

af de store beviser, som de

havde modtaget.

51 Og så mange, som blev

a overbevist, nedlagde deres

krigsvåben og aflagde også

deres had og deres fædres

overlevering.

52 Og det skete, at de gav

nefitterne deres ejendomslande

tilbage.

KAPITEL 6

De retfærdige lamanitter prædiker

for de ugudelige nefitter – Begge

folk har fremgang i en tid med fred

og overflod – Lucifer, ophavsmanden

til synd, ophidser de ugudeliges

og gadiantonrøvernes hjerte til

mord og ugudelighed – Røverne

overtager den nefitiske regeringsmagt.

Omkring 29–23 f.Kr.

Og det skete, at da det toogtresindstyvende

år af dommernes

regeringstid var endt, var alt

dette hændt, og lamanitterne var

for størstedelens vedkommende

blevet et retfærdigt folk i en

sådan grad, at deres aretfær dighed overgik nefitternes på

51a Alma 31:5.

6 1a Hel 13:1.

Similar magazines