MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

439 Helamans Bog 6:32–41

deres egne veje og gjorde sig afguder

af deres guld og deres sølv.

32 Og det skete, at al denne

syndighed kom over dem inden

for et tidsrum af a ikke mange

år, således at størstedelen af

den var kommet over dem i det

syvogtresindstyvende år af den

periode, hvor dommerne regerede

over Nefis folk.

33 Og de voksede også i deres

syndighed i det otteogtresindstyvende

år til de retfærdiges

store sorg og beklagelse.

34 Og således ser vi, at nefitterne

begyndte at synke ned i

vantro og vokse i ugudelighed

og vederstyggeligheder, mens

lamanitterne begyndte at vokse

overordentlig meget i kundskaben

om deres Gud, ja, de begyndte

at holde hans lovbud og

befalinger og at vandre i sandhed

og retsindighed for ham.

35 Og således ser vi, at Herrens

Ånd begyndte at a trække sig

tilbage fra nefitterne på grund

af deres hjertes ugudelighed og

hårdhed.

36 Og således ser vi, at Herren

begyndte at udøse sin Ånd over

lamanitterne på grund af den

lethed og villighed, hvormed

de troede på hans ord.

37 Og det skete, at lamanitterne

jagede Gadiantons røverbande;

og de prædikede Guds ord

blandt den mere ugudelige del

af dem, sådan at denne røverbande

blev fuldstændig udryddet

blandt lamanitterne.

32a Alma 46:8.

35a Mosi 2:36;

L&P 121:37.

39a Sl 109:16;

Alma 5:54–56;

L&P 56:16.

38 Og det skete på den anden

side, at nefitterne byggede dem

op og støttede dem, begyndende

med den mere ugudelige del

af dem, indtil de havde spredt

sig over hele nefitternes land

og havde forført størstedelen af

de retfærdige, indtil de var sunket

ned, så de troede på deres

gerninger og tog del i deres rov

og sluttede sig til dem i deres

hemmelige mord og sammensværgelser.

39 Og således fik de fuld

kontrol over styret, således at

de trampede de a fattige og de

sagtmodige og Guds ydmyge

tilhængere under fode og slog

dem og mishandlede dem og

vendte ryggen til dem.

40 Og således ser vi, at de var i

en forfærdelig tilstand og ved at

blive a modne til en evigtvarende

undergang.

41 Og det skete, at således endte

det otteogtresindstyvende år

af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

Nefi,Helamans søns profeti –

Gud truer Nefis folk med,

at han vil hjemsøge dem i sin

vrede til deres fuldstændige

udryddelse, medmindre de

omvender sig fra deres ugudelighed.

Gud slår Nefis folk

med pest, de angrer og vender

sig til ham. Samuel, en lamanit,

profeterer for nefitterne.

Omfatter kapitlerne 7 til og med 16.

40a Hel 5:2; 11:37;

L&P 18:6.