MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 7:1–10 440

KAPITEL 7

Nefi bliver afvist i landet mod

nord og vender tilbage til Zarahemla

– Han beder fra sit havetårn

og formaner derefter folket til at

omvende sig eller omkomme. Omkring

23–21 f.Kr.

Se, nu skete det i det niogtresindstyvende

år af den periode,

hvor dommerne regerede over

det nefitiske folk, at Nefi,

Helamans søn, vendte a tilbage

til Zarahemlas land fra landet

mod nord.

2 For han havde været ude

blandt de folk, som var i landet

mod nord, og prædiket Guds

ord for dem og profeteret meget

for dem;

3 og de forkastede alle hans

ord, således at han ikke kunne

blive blandt dem, men igen

vendte tilbage til sit fødeland.

4 Og da han så, at folket var

i en tilstand af forfærdelig

ugudelighed, og at disse gadiantonrøvere

udfyldte dommersæderne

– idet de havde

tilranet sig magten og myndigheden

over landet, tilsidesat

Guds befalinger, og ikke i

mindste måde med retfærd i

hans øjne, idet de ikke ydede

menneskenes børn nogen

retfærdighed,

5 idet de fordømte de retfærdige

på grund af deres retfærdighed,

lod de skyldige

og de ugudelige gå ustraffede

på grund af deres penge og

tillige for at bevare deres embeder

i spidsen for regeringen,

7 1a Hel 6:6. 5a Matt 13:22; 16:26.

for at regere og gøre efter deres

egen vilje, så de kunne opnå

vinding og a verdens ære, og så

de desuden lettere kunne begå

ægteskabsbrud og stjæle og

dræbe og gøre efter deres egen

vilje –

6 se, denne store syndighed

var kommet over nefitterne

inden for et tidsrum af ikke

mange år; og da Nefi så det,

svulmede hans hjerte af sorg

i hans bryst, og han udbrød i

sin sjælekval:

7 Åh, gid jeg kunne have levet

mine dage i de dage, da min

fader Nefi for første gang kom

ud af Jerusalems land, så jeg

kunne have glædet mig sammen

med ham i det forjættede land;

dengang var hans folk beredvillige,

urokkelige med hensyn

til at holde Guds befalinger

og langsomme til at blive ledt

til at gøre misgerninger, og

de var hurtige til at lytte til

Herrens ord –

8 ja, hvis mine dage kunne

have været i de dage, da ville

min sjæl have nydt glæde ved

mine brødres retfærdighed.

9 Men se, mig er det givet, at

disse er mine dage, og at min

sjæl skal være fyldt af sorg på

grund af denne, mine brødres,

ugudelighed.

10 Og se, nu skete det, at det

fandt sted på et tårn, som stod

i Nefis have, som lå ved hovedvejen,

som førte til det vigtigste

marked, der var i byen Zarahemla;

Nefi havde bøjet sig ned

på tårnet, som stod i hans have,

hvilket tårn også stod nær ved

Similar magazines