MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 7:24–8:4 442

gen for dem, der omvender sig

fra deres synder og lytter til

mine ord. Se, derfor ønsker jeg,

at I skal indse, mine brødre, at

det skal blive a bedre for lamanitterne

end for jer, medmindre

I omvender jer.

24 For se, de er mere retfærdige

end I, for de har ikke syndet

mod den store kundskab, som I

har modtaget; derfor vil Herren

være barmhjertig mod dem, ja,

han vil a forlænge deres dage

og forøge deres efterkommere,

mens I skal blive fuldstændig

b udryddet, medmindre I omvender

jer.

25 Ja, ve over jer på grund

af den store vederstyggelighed,

som er opstået blandt jer; og I

har forenet jer med den, ja, med

den a hemmelige bande, som

blev stiftet af Gadianton!

26 Ja, a ve skal komme over jer

på grund af den stolthed, som

I har ladet komme ind i jeres

hjerte, og som har hævet jer

over det, der er godt, på grund

af jeres overordentlig store

b rigdomme.

27 Ja, ve over jer på grund

af jeres ugudelighed og vederstyggeligheder!

28 Og medmindre I omvender

jer, skal I omkomme; ja, jeres

lande skal endog blive taget fra

jer, og I skal blive udryddet

fra jordens overflade.

29 Se nu, jeg siger ikke af mig

selv, at dette skal ske, for det

er ikke af mig selv, at jeg a ved

dette, men se, jeg ved, at dette

23a Hel 15:11–15.

24a Alma 9:16;

L&P 5:33.

b Alma 9:19.

25a Hel 3:23.

26a Es 5:8–25.

er sandt, fordi Gud Herren har

kundgjort det for mig, derfor

vidner jeg om, at det skal ske.

KAPITEL 8

Korrupte dommere forsøger at

opildne folket mod Nefi – Abraham,

Moses, Zenos, Zenok, Ezias, Esajas,

Jeremias, Lehi og Nefi vidnede alle

om Kristus – Ved inspiration bekendtgør

Nefi mordet på overdommeren.

Omkring 23–21 f.Kr.

Og se, det skete, at da Nefi

havde sagt disse ord, se, da var

der mænd, som var dommere,

og som også tilhørte Gadiantons

hemmelige bande, og de var

vrede, og de råbte op imod ham,

idet de sagde til folket: Hvorfor

pågriber I ikke denne mand og

fører ham frem, så han kan blive

dømt for den forbrydelse, han

har begået?

2 Hvorfor ser I på denne mand

og hører ham håne dette folk

og vor lov?

3 For se, Nefi havde talt til dem

angående korruptheden i deres

lov; ja, meget sagde Nefi, som

ikke kan skrives; og intet sagde

han, der var i modstrid med

Guds befalinger.

4 Og disse dommere var vrede

på ham, fordi han atalte ligefremt

til dem om deres hemmelige

mørkets gerninger;

alligevel turde de ikke selv at

lægge hånd på ham, for de

frygtede, at folket skulle råbe

op imod dem.

b Jakob 2:13.

29a Alma 5:45–46.

8 4a 1Ne16:2–3.

Similar magazines