MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

445 Helamans Bog 8:25–9:6

himlen, og alt det, der er på

jorden, som et vidnesbyrd om,

at det er sandt.

25 Men se, I har fornægtet

sandheden og a sat jer op mod

jeres hellige Gud; og selv på

dette tidspunkt dynger I vrede

op mod jer selv til b dommens

dag i stedet for at samle jer

c skatte i himlen, hvor intet fordærves,

og hvor intet, der er

urent, kan komme.

26 Ja, selv på dette tidspunkt

er I ved at blive modne til

evigtvarende undergang på

grund af jeres mord og jeres

a utugt og ugudelighed, ja, og

medmindre I omvender jer,

skal den snart komme over jer.

27 Ja, se, den står allerede nu

for døren, ja, gå ind til dommersædet

og søg, og se, jeres

dommer er myrdet, og han

a ligger i sit blod, og han er

blevet myrdet b af sin bror, som

stræber efter at sidde i dommersædet.

28 Og se, de tilhører begge

jeres hemmelige bande, hvis

a ophavsmand er Gadianton og

den Onde, som forsøger at ødelægge

menneskers sjæl.

KAPITEL 9

Nogle sendebud finder overdommeren

død ved dommersædet – De

bliver fængslet og senere løsladt –

Ved inspiration udpeger Nefi

Seantum som morderen – Nefi an-

25a Mosi 2:36–38; 3:12.

b L&P 10:20–23;

121:23–25.

c Hel 5:8;

3 Ne 13:19–21.

26a gs Utugt.

27a Hel 9:3, 15.

b Hel 9:6, 26–38.

tages af nogle som profet. Omkring

23–21 f.Kr.

Se, nu skete det, at da Nefi

havde talt disse ord, løb visse

mænd, som var blandt dem, hen

til dommersædet; ja, der var

fem, som løb, og de sagde undervejs

til hinanden:

2 Se, nu vil vi med vished erfare,

om denne mand er profet,

og om Gud har befalet ham at

profetere sådanne forunderlige

ting for os. Se, det tror vi ikke,

at han har, ja, vi tror ikke, at han

er profet, men hvis det, som han

har sagt om overdommeren er

sandt, at han er død, da vil vi

tro, at de andre ord, som han

har talt, er sande.

3 Og det skete, at de løb af al

kraft og kom ind til dommersædet,

og se, overdommeren var

faldet til jorden og alå i sit blod.

4 Og se nu, da de så dette, blev

de overordentlig forbavsede i

en sådan grad, at de faldt til

jorden, for de havde ikke troet

de ord, som Nefi havde talt

angående overdommeren.

5 Men se, da de så, troede de,

og frygt kom over dem for, at

alle de straffedomme, som Nefi

havde talt om, skulle komme

over folket; derfor skælvede de

og var faldet til jorden.

6 Se, straks efter at dommeren

var blevet myrdet – han blev i

hemmelighed stukket ned af

sin bror, og han flygtede, og

tjenerne løb ud og fortalte det

28a Hel 6:26–30.

9 3a Hel 8:27.

Similar magazines