MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

453 Helamans Bog 11:34–12:4

ødelæggelser mod dem, ja, de

dræbte mange og førte andre

ud i ørkenen som fanger, ja, i

særdeleshed deres kvinder og

deres børn.

34 Se, dette store onde, som

ramte folket på grund af deres

ugudelighed, vakte dem igen

til erindring om Herren deres

Gud.

35 Og således endte det enogfirsindstyvende

år af dommernes

regeringstid.

36 Og i det toogfirsindstyvende

år begyndte de igen at

a glemme Herren deres Gud. Og

i det treogfirsindstyvende år

begyndte de at vokse sig stærke

i ugudelighed. Og i det fireogfirsindstyvende

år forbedrede

de sig ikke.

37 Og det skete i det femogfirsindstyvende

år, at de voksede

sig stærkere og stærkere i deres

stolthed og i deres ugudelighed;

og således var de igen ved at

blive modne til undergang.

38 Og således endte det femogfirsindstyvende

år.

KAPITEL 12

Mennesker er ustadige og tåbelige

og hurtige til at gøre ondt – Herren

tugter sit folk – Menneskenes intethed

sammenlignes med Guds magt

– På dommens dag vil mennesker

få evigtvarende liv eller evigtvarende

fordømmelse. Omkring 6 f.Kr.

36a Alma 46:8.

12 1a 2 Krøn 26:5;

Sl 1:2–3.

b Sl 36:8–9;

2 Ne 22:2;

Mosi 4:6.

gs Tillid.

2a gs Frafald.

b Alma 5:53;

3 Ne 28:35.

Og således kan vi se, hvor falske

og også hvor ustadige menneskenes

børns hjerte er, ja, vi

kan se, at Herren i sin mægtige,

grænseløse godhed velsigner og

giver a fremgang til dem, der

b sætter deres lid til ham.

2 Ja, og vi kan se, at på selv

samme tid, som han giver sit

folk fremgang, ja, ved vækst på

deres marker, i deres flokke og

deres hjorde og i guld og i sølv

og i alle slags kostbarheder af

enhver art og type, ved at skåne

deres liv og udfri dem af deres

fjenders hænder, ved at blødgøre

deres fjenders hjerte, så de

ikke erklærer krige mod dem,

ja, og ved kort sagt at gøre alt

for sit folks velfærd og lykke, ja,

da er det, at de a forhærder hjertet

og glemmer Herren deres

Gud og b tramper den Hellige

under fode – ja, og dette på

grund af deres medgang og deres

overordentlig store velstand.

3 Og således ser vi, at medmindre

Herren a revser sit folk

med mange trængsler, ja, medmindre

han hjemsøger dem

med død og med skræk og med

hungersnød og al slags pest,

b erindrer de ham ikke.

4 O, hvor tåbelige og hvor

forfængelige og hvor onde og

djævelske og hvor a hurtige til

at gøre misgerninger og hvor

langsomme til at gøre godt

er ikke menneskenes børn, ja,

hvor hurtige til at lytte til den

3a Mosi 23:21;

L&P 98:21; 101:8.

b Am 4:6–11.

4a 2 Mos 32:8.

Similar magazines