MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

457 Helamans Bog 13:15–24

grund af den ugudelighed og

de vederstyggeligheder, som

findes i hende.

15 Ja, og ve byen Gideon for

den ugudelighed og de vederstyggeligheder,

som findes i

hende.

16 Ja, og ve alle de byer, som

findes i landet rundt omkring,

og som er i nefitternes besiddelse,

på grund af den ugudelighed

og de vederstyggeligheder, som

findes i dem.

17 Og se, en a forbandelse skal

komme over landet, siger Hærskarers

Herre, på grund af

det folk, som er i landet, ja, på

grund af deres ugudelighed og

deres vederstyggeligheder.

18 Og det skal ske, siger Hærskarers

Herre, ja, vor mægtige

og sande Gud, at den, som

a skjuler skatte i jorden, aldrig

mere skal finde dem igen på

grund af landets mægtige forbandelse,

medmindre han er en

retfærdig mand og skjuler dem

i Herren.

19 For jeg vil, siger Herren, at

de skal skjule deres skatte til

mig, og forbandet være de, der

ikke skjuler deres skatte til mig,

for ingen skjuler deres skatte til

mig, bortset fra de retfærdige;

og den, der ikke skjuler sine

skatte til mig, forbandet er han

og også skatten, og ingen skal få

den tilbage på grund af landets

forbandelse.

20 Og den dag skal komme, da

de skal skjule deres skatte, fordi

17a Hel 12:18.

18a Morm 1:18;

Eter 14:1.

21a gs Lytte.

22a Luk 12:34.

gs Rigdom;

Verdslighed.

b gs Stolthed.

de har ladet hjertet blive optaget

af rigdomme; og fordi de har

ladet hjertet blive optaget af deres

rigdomme og vil skjule deres

skatte, når de flygter for deres

fjender, forbandet være de og

også deres skatte, fordi de ikke

vil skjule dem til mig; og på

den dag skal de blive slået,

siger Herren.

21 Se, I indbyggere i denne

store by, og a lyt til mine ord;

ja, lyt til de ord, som Herren

siger, for se, han siger, at I er

forbandet på grund af jeres rigdomme,

og jeres rigdomme er

også forbandet, fordi I har ladet

hjertet blive optaget af dem og

ikke har lyttet til ordene fra

ham, som gav dem til jer.

22 I husker ikke Herren jeres

Gud i det, som han har velsignet

jer med, men I husker altid jeres

a rigdomme, skønt I ikke takker

Herren jeres Gud for dem; ja,

jeres hjerte er ikke vendt til

Herren, men de svulmer af stor

b stolthed til pral og til stor hovmod,

c misundelse, stridigheder,

ondsindethed, forfølgelse og

mord og al slags syndighed.

23 Af denne årsag har Gud

Herren foranlediget, at en forbandelse

skal komme over

landet og også over jeres rigdomme,

og dette på grund af

jeres syndighed.

24 Ja, ve dette folk på grund af

denne tid, som er kommet, da I

a støder profeterne ud og spotter

dem og kaster sten mod dem

c gs Misundelse.

24a 2 Krøn 36:15–16;

1 Ne 1:20.

Similar magazines