MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

459 Helamans Bog 13:35–14:6

borte; og se, vore sværd bliver

taget fra os den dag, vi søger

efter dem til kamp.

35 Ja, vi har skjult vore skatte,

og de er gledet fra os på grund

af landets forbandelse.

36 O, gid vi havde omvendt os

den dag, da Herrens ord kom

til os; for se, landet er forbandet,

og alle ting er blevet glatte, og

vi kan ikke holde på dem.

37 Se, vi er omgivet af dæmoner,

ja, vi er omringet af hans

engle, han som har forsøgt at

fordærve vor sjæl. Se, vor

syndighed er stor. O Herre, kan

du ikke bortvende din vrede

fra os? Og sådan skal jeres sprog

være i de dage.

38 Men se, jeres a prøves dage

er forbi, I har b udsat jeres frelses

dag, indtil det er evigtvarende

for sent, og jeres undergang er

gjort sikker; ja, for alle jeres livs

dage har I stræbt efter det, som

I ikke kunne få, og I har stræbt

efter c lykke ved at gøre misgerninger,

hvilket er i modstrid

med beskaffenheden af den

retfærdighed, som er hos vort

mægtige og evige overhoved.

39 O, I folk i dette land, gid

I ville høre mine ord! Og jeg

beder om, at Herrens vrede må

blive bortvendt fra jer, og at I

vil omvende jer og blive frelst.

KAPITEL 14

Samuel forudsiger, at der bliver

lyst om natten, og at der kommer

38a Morm 2:15.

b Alma 34:33–34.

c Alma 41:10–11.

14 1a Hel 13:2.

3a 3 Ne 1:15.

4a gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu

Kristi fødsel og død.

en ny stjerne ved Kristi fødsel –

Kristus forløser menneskene fra

timelig og åndelig død – Tegnene

på hans død er blandt andet tre

dages mørke, sønderdeling af klipperne

og store naturkatastrofer.

Omkring 6 f.Kr.

Og se, det skete, at lamanitten

a Samuel profeterede meget mere,

som ikke kan skrives.

2 Og se, han sagde til dem:

Se, jeg giver jer et tegn, for der

kommer endnu fem år, og se,

så kommer Guds Søn for at

forløse alle dem, som vil tro på

hans navn.

3 Og se, dette vil jeg give jer

som et a tegn på tidspunktet for

hans komme; for se, der skal

være store lys på himlen i et

sådant omfang, at der om

natten, før han kommer, intet

mørke skal være, i et sådant

omfang at det for mennesker

skal se ud som om, det var dag.

4 Derfor skal der være én dag

og en nat og en dag, som om det

var én dag og der ingen nat var;

og dette skal være jer et tegn,

for I skal lægge mærke til solens

opgang og også til dens nedgang,

derfor skal I med vished

vide, at der skal være to dage

og en nat; alligevel skal natten

ikke formørkes, og dét skal være

natten, før a han bliver født.

5 Og se, der skal også stige en

ny a stjerne op, en sådan, som I

aldrig før har set; og dette skal

også være jer et tegn.

6 Og se, det er ikke alt; der

5a Matt 2:1–2;

3 Ne 1:21.

Similar magazines