MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

463 Helamans Bog 15:8–17

ge og vederstyggelige overleveringer

og bliver ledt til at tro

på de hellige skrifter, ja, de hellige

profeters profetier, som er

skrevet, og som leder dem til

tro på Herren og til omvendelse,

hvilken tro og omvendelse

medfører en a forandring i hjertet

hos dem –

8 derfor er, som I selv ved, så

mange, som er kommet hertil,

a faste og standhaftige i troen og

i det, hvormed de er blevet

gjort fri.

9 Og I ved også, at de har

a gravet deres krigsvåben ned,

og de er bange for at tage dem

op for ikke derved på en eller

anden måde at komme til at

synde, ja, I kan se, at de er bange

for at synde – for se, de vil lade

sig træde ned og slå ihjel af

deres fjender og vil ikke løfte

deres sværd mod dem, og dette

på grund af deres tro på Kristus.

10 Og se, på grund af deres

standhaftighed, når de tror på

det, som de tror på, for på grund

af deres fasthed, efter at de én

gang er blevet oplyst, se, da vil

Herren velsigne dem og forlænge

deres dage til trods for

deres ugudelighed –

11 ja, selv om de skulle synke

ned i vantro, vil Herren a forlænge

deres dage, indtil den tid

kommer, som er blevet omtalt

af vore fædre og også af profeten

b Zenos og mange andre

profeter angående vore brødre,

7a gs Omvendelse.

8a Alma 23:6; 27:27;

3 Ne 6:14.

9a Alma 24:17–19.

11a Alma 9:16.

b Hel 8:19.

c 2Ne30:5–8.

12a En 1:12–13.

b Morm 5:15.

c 1 Ne 13:31;

2 Ne 10:18–19;

Jakob 3:5–6.

lamanitternes, c tilbagevenden til

kundskab om sandheden –

12 ja, jeg siger jer, at i de sidste

tider er Herrens a løfter blevet

udstrakt til vore brødre, lamanitterne;

og til trods for de

mange trængsler, som de skal

få, og til trods for, at de skal

blive b drevet hid og did på jordens

overflade og blive jaget

og skal blive slået og spredt vidt

omkring uden at have noget

tilflugtssted, vil Herren være

c barmhjertig mod dem.

13 Og dette er ifølge profetien,

at de igen skal blive a bragt til

den sande kundskab, som er

kundskaben om deres forløser

og deres store og sande b hyrde

og blive regnet blandt hans får.

14 Derfor siger jeg til jer: Det

skal blive a bedre for dem end for

jer, medmindre I omvender jer.

15 For se, a var de mægtige

gerninger, som er blevet vist

for jer, blevet vist for dem, ja,

for dem, som er sunket ned i

vantro på grund af deres fædres

overleveringer, så kan I selv

se, at de aldrig igen ville være

sunket ned i vantro.

16 Derfor siger Herren: Jeg vil

ikke udrydde dem fuldstændig,

men jeg vil foranledige, at de

på min visdoms dag skal vende

tilbage til mig, siger Herren.

17 Og se nu, siger Herren, angående

det nefitiske folk: Hvis

de ikke vil omvende sig og bestræbe

sig på at gøre min vilje,

13a 3 Ne 16:12.

b gs Gode hyrde.

14a Hel 7:23.

15a Matt 11:20–23.

Similar magazines