MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

467 Tredje Nefi 1:4–15

a hvor han drog hen, ved ingen;

og hans søn Nefi førte optegnelserne

i hans sted, ja, optegnelsen

om dette folk.

4 Og det skete i begyndelsen

af det tooghalvfemsindstyvende

år, se, profeternes profetier begyndte

at blive mere fuldstændig

opfyldt, for der begyndte at

blive udvirket større tegn og

større mirakler blandt folket.

5 Men der var nogle, som

begyndte at sige, at tiden var

gået for opfyldelsen af de ord,

som blev a talt af lamanitten

Samuel.

6 Og de begyndte at fryde sig

over deres brødre, idet de sagde:

Se, tiden er gået, og Samuels ord

er ikke blevet opfyldt, derfor har

jeres glæde over og jeres tro på

dette været forgæves.

7 Og det skete, at de skabte

et stort røre overalt i hele landet;

og de mennesker, som

troede, begyndte at blive meget

sorgfulde af frygt for, at det,

som var blevet talt, måske ikke

ville ske.

8 Men se, de ventede standhaftigt

på den dag og den nat

og den dag, der skulle være

som én dag, som om der ingen

nat var, så de kunne erfare,

at deres tro ikke havde været

forgæves.

9 Se, det skete, at der blev fastsat

en dag af de ikke-troende,

på hvilken alle de, der troede

på disse overleveringer, skulle

a sendes i døden, medmindre

3a 3 Ne 2:9.

5a Hel 14:2–4.

9a gs Martyr.

12a En 1:4; Alma 5:46.

13a Luk 2:10–11.

b gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu

Kristi fødsel og død.

det tegn, der var blevet givet af

profeten Samuel, viste sig.

10 Se, det skete, at da Nefi,

Nefis søn, så denne ugudelighed

blandt sit folk, blev hans

hjerte overordentlig sorgfuldt.

11 Og det skete, at han gik ud

og bøjede sig til jorden og indtrængende

anråbte sin Gud for

sit folk, ja, for dem, som stod

for at blive slået ihjel på grund

af deres tro på deres fædres

overlevering.

12 Og det skete, at han indtrængende

anråbte Herren a hele

den dag; og se, Herrens røst

kom til ham og sagde:

13 Løft dit hoved, og vær ved

godt mod; for se, tiden er for

hånden, og i denne nat skal

tegnet blive givet, og i a morgen

kommer jeg til verden for at vise

verden, at jeg vil opfylde alt det,

som jeg har ladet b tale ved mine

hellige profeters mund.

14 Se, jeg a kommer til mine

egne for at b opfylde alt det,

som jeg har kundgjort for

menneskenes børn fra verdens

c grundlæggelse og for at d gøre

både Faderens og Sønnens

vilje – Faderens på grund af mig

og Sønnens på grund af mit

kød. Og se, tiden er for hånden,

og i denne nat skal tegnet blive

givet.

15 Og det skete, at de ord, der

kom til Nefi, blev opfyldt, sådan

som de var blevet talt; for se,

ved solnedgang var der intet

mørke; og folket begyndte at

14a Joh 1:11.

b Matt 5:17–18.

c Alma 42:26.

d L&P 93:3–4.

Similar magazines