MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

469 Tredje Nefi 1:26–2:3

deres vildfarelse og b bekendte

deres fejl.

26 Og således gik det tooghalvfemsindstyvende

år og bragte

glædelige tidender til folket på

grund af de tegn, der skete i

overensstemmelse med alle de

hellige profeters profetiske ord.

27 Og det skete, at det treoghalvfemsindstyvende

år også

gik i fred, bortset fra a gadiantonrøverne,

som boede i bjergene,

og som oversvømmede landet;

for så stærke var deres fæstninger

og deres hemmelige steder,

at folket ikke kunne besejre

dem; derfor begik de mange

mord og foretog mange nedslagtninger

blandt folket.

28 Og det skete, at de i det

fireoghalvfemsindstyvende år

begyndte at øges i høj grad,

fordi der var mange, der havde

skilt sig ud fra nefitterne, som

flygtede over til dem, hvilket

voldte megen sorg for de nefitter,

der blev tilbage i landet.

29 Og der var også en årsag til

megen sorg blandt lamanitterne,

for se, de havde mange børn,

som voksede op og begyndte at

vokse sig stærke i år, så de blev

selvrådige, og de blev af løgne

og smigrende ord fra nogle,

der var a zoramitter, forledt til

at slutte sig til disse gadiantonrøvere.

30 Og således blev lamanitterne

også plaget og begyndte at

aftage i deres tro og retfærdighed

på grund af den opvoksende

slægts ugudelighed.

25b Mosi 26:29.

27a gs Gadiantonrøverne.

29a Alma 30:59.

2 2a gs Bedrag.

KAPITEL 2

Ugudelighed og vederstyggeligheder

tager til blandt folket – Nefitterne

og lamanitterne forener sig

for at forsvare sig imod gadiantonrøverne

– De omvendte lamanitter

bliver hvide og kaldes nefitter.

Omkring 5–16 e.Kr.

Og det skete, at således gik også

det femoghalvfemsindstyvende

år, og folket begyndte at glemme

de tegn og undere, som de

havde hørt, og begyndte at blive

mindre og mindre forbavsede

over et tegn eller et under fra

himlen, i en sådan grad at de

begyndte at blive hårde i hjertet

og blinde i sindet og begyndte

at tvivle på alt, som de havde

hørt og set –

2 idet de i hjertet indbildte sig

en tom forestilling om, at de

blev udvirket af mennesker og

ved Djævelens magt for at forlede

og a bedrage folkets hjerte;

og således satte Satan sig igen

i besiddelse af folkets hjerte,

således at han forblindede deres

øjne og forledte dem til at tro,

at læren om Kristus var tåbelig

og tom.

3 Og det skete, at folket begyndte

at vokse sig stærke i

ugudelighed og vederstyggeligheder;

og de troede ikke, at

der ville blive givet flere tegn og

undere; og Satan a gik omkring

og forledte folkets hjerte, fristede

dem og fik dem til at begå

stor ugudelighed i landet.

3a L&P 10:27.

Similar magazines