MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 3:8–16 472

8 Og se, jeg a sværger over for

dig med en ed på, at hvis I vil

gøre dette, skal I ikke blive

udryddet, men hvis I ikke vil

gøre det, sværger jeg over for

dig med en ed på, at jeg næste

måned vil befale, at mine hære

skal drage ned mod jer, og de

skal ikke holde deres hånd tilbage

og skal ikke skåne nogen,

men skal slå jer ihjel og skal

lade sværdet falde over jer, lige

indtil I bliver udslettet.

9 Og se, jeg er Giddianhi; og jeg

er regent over dette, Gadiantons,

a hemmelige forbund, hvilket

forbund og dets gerninger jeg

ved er b gode; og de er af c ældgammel

dato, og de er blevet

overdraget til os.

10 Og jeg skriver dette brev til

dig, Lakoneus, og jeg håber, at

I vil overgive jeres lande og jeres

ejendom uden udgydelse af

blod, så dette mit folk, som har

skilt sig ud fra jer på grund af

jeres ugudelighed ved at formene

dem deres rettigheder til

regeringsmagten, må genvinde

deres rettigheder og regeringsmagten,

og medmindre I gør

dette, vil jeg hævne deres uret.

Jeg er Giddianhi.

11 Og se, det skete, at da Lakoneus

modtog dette brev, blev

han overordentlig forbavset på

grund af den frimodighed, som

Giddianhi udviste ved at kræve

at få nefitternes land i besiddelse

og også ved at true folket

og ved at hævne den uret, der

var begået mod dem, der ingen

8a Eter 8:13–14.

9a gs Hemmelige

sammensværgelser.

b Alma 30:53.

c Hel 6:26–30;

Moses 5:29, 49–52.

uret havde lidt, bortset fra at de

havde a gjort sig selv uret ved at

skille sig ud og gå over til disse

ugudelige og vederstyggelige

røvere.

12 Se nu, denne Lakoneus, regenten,

var en retfærdig mand

og kunne ikke skræmmes af en

a røvers krav og trusler; derfor

efterkom han ikke brevet fra

Giddianhi, røvernes regent,

men han foranledigede, at hans

folk skulle anråbe Herren om at

have styrke til den tid, da røverne

ville komme ned mod dem.

13 Ja, han sendte en proklamation

ud til hele folket om, at

de skulle samle deres kvinder

og deres børn, deres flokke og

deres hjorde og alt deres gods

bortset fra deres jord på ét sted.

14 Og han foranledigede, at

der skulle bygges befæstninger

rundt omkring dem, og deres

styrke skulle være overordentlig

stor. Og han foranledigede, at

der skulle opstilles hære af både

nefitterne og af lamanitterne

eller af alle dem, som blev regnet

blandt nefitterne, som vagter

rundt omkring for at vogte dem

og for at værne dem mod røverne

dag og nat.

15 Ja, han sagde til dem: Så

sandt som Herren lever vil I,

medmindre I omvender jer fra

al jeres syndighed og anråber

Herren, på ingen måde blive

udfriet af disse gadiantonrøveres

hænder.

16 Og så store og forunderlige

var Lakoneus’ ord og profetier,

11a Hel 14:30.

12a Alma 54:5–11;

3 Ne 4:7–10.

Similar magazines