MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

479 Tredje Nefi 5:24–6:8

24 Og så vist som Herren lever,

vil han fra jordens fire hjørner

a indsamle hele resten af Jakobs

efterkommere, som er spredt

vidt omkring på hele jordens

overflade.

25 Og eftersom han har sluttet

pagt med hele Jakobs hus, så

skal den pagt, hvormed han har

sluttet pagt med Jakobs hus,

blive opfyldt, når han anser

tiden for at være inde, sådan at

hele Jakobs hus a igen skal blive

bragt til kundskab om den pagt,

som han har sluttet med dem.

26 Og da skal de a kende deres

forløser, som er Jesus Kristus,

Guds Søn; og da skal de blive

indsamlet fra jordens fire hjørner

til deres egne lande, hvorfra

de er blevet spredt; ja, så sandt

som Herren lever, således skal

det ske. Amen.

KAPITEL 6

Nefitterne har fremgang – Der

opstår stolthed, rigdom og klasseforskelle

– Kirken bliver delt på

grund af opsplitninger – Satan

leder folket i åbent oprør – Mange

profeter råber omvendelse og bliver

slået ihjel – Deres mordere

konspirerer for at overtage regeringen.

Omkring 26–30 e.Kr.

Og se, det skete, at det nefitiske

folk alle vendte tilbage til deres

egne lande i det seksogtyvende

år, hver mand med sin familie,

sine flokke og sine hjorde, sine

heste og sit kvæg og alt, hvad

der tilhørte dem.

24a gs Israel – Israels

indsamling.

25a 3 Ne 16:5.

26a 2Ne30:5–8;

2 Og det skete, at de ikke

havde spist alt deres forråd op,

derfor tog de alt det med sig,

som de ikke havde brugt, alt

deres korn af enhver art, og

deres guld og deres sølv og alle

deres kostbarheder, og de vendte

tilbage til deres egne lande

og deres besiddelser, både i

nord og i syd, både i landet mod

nord og i landet mod syd.

3 Og de skænkede de røvere,

som havde indgået en pagt

om at holde freden i landet,

og som nærede ønske om at

forblive lamanitter, jorder i

forhold til deres antal, så de

ved deres arbejde kunne få

tilstrækkeligt til livets ophold;

og således skabte de fred i hele

landet.

4 Og de begyndte igen at have

fremgang og at vokse sig mægtige;

og det seks- og syvogtyvende

år gik, og der var stor orden

i landet; og de havde udformet

deres love ud fra upartiskhed

og retfærdighed.

5 Og se, der var intet i hele

landet, der kunne hindre folket

i at have vedvarende fremgang,

medmindre de faldt i overtrædelse.

6 Og se, det var Gidgiddoni og

dommeren Lakoneus og de, der

var blevet udpeget til ledere, der

havde skabt denne store fred i

landet.

7 Og det skete, at mange byer

blev bygget på ny, og mange

gamle byer blev sat i stand.

8 Og mange hovedveje blev

bygget og mange veje anlagt,

3 Ne 20:29–34.

Similar magazines