MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 7:22–8:5 484

divte år gik, og der var kun få,

der blev omvendt til Herren;

men så mange, som blev omvendt,

tilkendegav i sandhed for

folket, at de havde følt Guds

kraft og Ånd, som var i Jesus

Kristus, på hvem de troede.

22 Og så mange, som fik

uddrevet djævle af sig og blev

helbredt for deres sygdomme

og deres skrøbeligheder, tilkendegav

i sandhed for folket, at

de var blevet påvirket af Guds

Ånd og var blevet helbredt;

og de viste også tegn og gjorde

nogle mirakler blandt folket.

23 Således gik også det

toogtredivte år. Og Nefi råbte

til folket i begyndelsen af det

treogtredivte år, og han prædikede

omvendelse og syndsforladelse

for dem.

24 Se, jeg vil også gerne have

jer til at huske, at der ikke var

nogen, der var bragt til omvendelse,

som ikke blev a døbt

med vand.

25 Derfor blev der af Nefi ordineret

mænd til denne tjenestegerning,

så alle sådanne, der

kom til dem, kunne blive døbt

med vand, og dette som et bevis

på og et vidnesbyrd for Gud

og for folket om, at de havde

omvendt sig og fået a forladelse

for deres synder.

26 Og der var i begyndelsen af

dette år mange, der blev døbt

til omvendelse, og således gik

størstedelen af året.

24a gs Døbe, dåb.

25a L&P 20:37.

gs Syndsforladelse.

8 1a 3 Ne 7:19–20;

Morm 9:18–19.

b ApG 3:6;

Jakob 4:6.

2a 3 Ne 2:8.

KAPITEL 8

Uvejr, jordskælv, ild, hvirvelvinde

og fysiske katastrofer vidner om

Kristi korsfæstelse – Mange mennesker

bliver slået ihjel – Mørke

dækker landet i tre dage – De, der

er tilbage, begræder deres skæbne.

Omkring 33–34 e.Kr.

Og se, det skete, at der ifølge vor

optegnelse, og vi ved, at vor

optegnelse er sand, for se, det

var en retfærdig mand, der førte

optegnelsen – for han gjorde

i sandhed mange a mirakler i

b Jesu navn, og der var ingen,

der kunne gøre et mirakel i Jesu

navn, medmindre han var renset

helt og aldeles for al sin

ugudelighed –

2 og se, det skete, hvis der ikke

er blevet begået nogen fejl af

denne mand i opregningen af

vor tid, at det a treogtredivte år

var gået.

3 Og folket begyndte med

stor alvor at se efter det tegn,

som var blevet givet af profeten

Samuel, lamanitten, ja, efter det

tidspunkt, da der skulle være

a mørke over landets overflade i

et tidsrum af tre dage.

4 Og der opstod stor tvivl og

mange mundhuggerier blandt

folket, til trods for at der var

blevet givet så mange a tegn.

5 Og det skete i det fireogtredivte

år i den første måned på

den fjerde dag i måneden, at der

3a 1 Ne 19:10;

Hel 14:20, 27;

3 Ne 10:9.

4a gs Korsfæstelse.

Similar magazines