MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

487 Tredje Nefi 9:8–15

og a vande har jeg ladet komme

op i deres sted for at skjule deres

ugudelighed og vederstyggeligheder

fra mit ansigt, så profeternes

og de helliges blod

ikke mere skal komme op til mig

imod dem.

8 Og se, byen Gadiandi og

byen Gadiomna og byen Jakob

og byen Gimgimno, alle disse

har jeg ladet synke og skabt

a høje og dale i deres sted; og

indbyggerne deri har jeg begravet

i jordens dyb for at skjule

deres ugudelighed og vederstyggeligheder

fra mit ansigt, så

profeternes og de helliges blod

ikke mere skal komme op til

mig imod dem.

9 Og se, den store by Jakobugat,

som var beboet af kong

Jakobs folk, har jeg ladet brænde

op af ild på grund af deres

synder og deres ugudelighed,

som var større end al anden

ugudelighed på hele jorden

på grund af deres a hemmelige

mord og sammensværgelser, for

det var dem, der ødelagde mit

folks fred og landets styre;

derfor lod jeg dem brænde op

for at b tilintetgøre dem fra mit

ansigt, så profeternes og de

helliges blod ikke mere skulle

komme op til mig imod dem.

10 Og se, byen Laman og byen

Josh og byen Gad og byen

Kishkumen har jeg ladet brænde

op af ild, og ligeså indbyg-

7a Ez 26:19.

8a 1 Ne 19:11.

9a Hel 6:17–18, 21.

b Mosi 12:8.

11a 2 Kong 1:9–16;

Hel 13:13.

b 1 Mos 4:10.

12a 3 Ne 8:8–10, 14.

13a 3 Ne 10:12.

b Jer 3:22;

3 Ne 18:32.

14a 2 Ne 26:24–28;

Alma 5:33–36.

b Joh 3:16.

gerne deri på grund af deres

ugudelighed ved at have stødt

profeterne ud og stenet dem,

som jeg sendte for at foreholde

dem deres ugudelighed og

deres vederstyggeligheder.

11 Og fordi de stødte dem alle

ud, så der ingen retfærdige var

blandt dem, sendte jeg a ild ned

og slog dem ihjel, så deres ugudelighed

og vederstyggeligheder

måtte blive skjult fra mit

ansigt, så blodet fra profeterne

og de hellige, som jeg sendte

ud blandt dem, ikke skulle råbe

til mig b fra jorden imod dem.

12 Og a mange store ødelæggelser

har jeg ladet komme over

dette land og over dette folk på

grund af deres ugudelighed og

deres vederstyggeligheder.

13 O, alle I, som er blevet

a skånet, fordi I var mere retfærdige

end de, vil I nu ikke vende

tilbage til mig og angre jeres

synder og blive omvendt, så jeg

kan b helbrede jer?

14 Ja, sandelig siger jeg til jer,

hvis I vil a komme til mig, skal

Ifå b evigt liv. Se, min c barmhjertigheds

arm er strakt ud mod

jer, og hver den, der vil komme,

ham vil jeg tage imod; og velsignede

er de, der kommer til mig.

15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds

Søn. Jeg a skabte himlene og jorden

og alt, som er i dem. Jeg var

hos Faderen fra begyndelsen.

b Jeg er i Faderen, og Faderen

c Alma 19:36.

15a Joh 1:1–3; Kol 1:16;

Hel 14:12;

Eter 4:7;

L&P 14:9.

b Joh 17:20–22;

3 Ne 11:27; 19:23, 29.

Similar magazines