MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

489 Tredje Nefi 10:5–14

Israels hus, hvor ofte har jeg

ikke samlet jer, som en høne

samler sine kyllinger under

sine vinger og har b passet jer.

5 Og videre, hvor ofte har jeg

ikke villet samle jer, som en

høne samler sine kyllinger under

sine vinger, ja, o I folk af

Israels hus, som er faldet; ja, o I

folk af Israels hus, I, som bor

ved Jerusalem, såvel som I, der

er faldet; ja, a hvor ofte har jeg

ikke villet samle jer, som en

høne samler sine kyllinger, og I

ville ikke.

6 O, I Israels hus, som jeg har

a skånet, hvor ofte vil jeg ikke

samle jer, som en høne samler

sine kyllinger under sine vinger,

hvis I vil omvende jer og b vende

tilbage til mig med c hjertets

faste forsæt.

7 Men hvis ikke, o Israels hus,

så skal jeres bopladser blive øde,

indtil tidspunktet for opfyldelsen

af a pagten med jeres fædre.

8 Og se, det skete, at efter at

folket havde hørt disse ord, se,

da begyndte de at græde og hyle

igen på grund af tabet af deres

slægtninge og venner.

9 Og det skete, at således gik

de tre dage. Og det var om morgenen,

og a mørket spredtes fra

landets overflade, og jorden

holdt op med at ryste, og klipperne

holdt op med revne, og

den frygtelige stønnen holdt op,

og al den tumultagtige larm

hørte op.

4b 1 Ne 17:3.

5a Matt 23:37;

L&P 43:24–25.

6a 3 Ne 9:13.

b 1 Sam 7:3; Hel 13:11;

3 Ne 24:7.

c Ez 36:26.

7a gs Pagt.

9a 3 Ne 8:19.

11a ApG 3:18–20.

10 Og jorden samlede sig

igen, så den blev fast, og sørgeudbruddene

og gråden og

jammeren fra de folk, hvis liv

var blevet skånet, hørte op; og

deres sørgeudbrud blev vendt

til glæde og deres klageråb til

pris og taksigelse til Herren

Jesus Kristus, deres forløser.

11 Og så vidt blev de skrifter,

der var blev talt af profeterne,

a opfyldt.

12 Og det var den a mere retfærdige

del af folket, som var

blevet reddet, og det var dem,

der tog imod profeterne og ikke

stenede dem; og det var dem,

der ikke havde udgydt de helliges

blod, der blev skånet –

13 og de blev skånet og sank

ikke ned og blev begravet i

jorden, og de druknede ikke i

havets dyb, og de blev ikke

opbrændt af ild, ej heller faldt

der noget ned over dem og

knuste dem til døde, og de blev

ikke ført bort i hvirvelvinden,

ej heller blev de overvældet af

disen af røg og af mørke.

14 Og se, den, der læser, lad

ham forstå; den, der har skrifterne,

lad ham a granske dem og

se og betragte, om ikke alle disse

dødsfald og ødelæggelser ved

ild og ved røg og ved uvejr og

ved hvirvelvinde og ved at

jorden b åbnede sig for at tage

dem til sig og alt dette ikke er

en opfyldelse af mange af de

hellige profeters profetier.

12a 2 Ne 26:8; 3 Ne 9:13.

14a gs Skrifter – Værdien

af skrifter.

b 1 Ne 19:11;

2 Ne 26:5.

Similar magazines