MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

491 Tredje Nefi 11:4–15

borede den dem, der hørte den,

til det inderste i en sådan grad,

at der ikke var nogen del af

deres legeme, som den ikke fik

til at skælve; ja, den gennemborede

dem til sjælens inderste

og fik hjertet til at brænde.

4 Og det skete, at de igen hørte

røsten, og de forstod den ikke.

5 Og igen for tredje gang hørte

de røsten og åbnede deres ører

for at høre den; og deres øjne

var rettet mod lyden af den, og

de så bestandig op mod himlen,

hvorfra lyden kom.

6 Og se, den tredje gang forstod

de den røst, som de hørte,

og den sagde til dem:

7 Se, min a elskede Søn, b i hvem

jeg har velbehag, i hvem jeg har

herliggjort mit navn – hør ham.

8 Og det skete, at de, da de

forstod, igen kastede blikket

op mod himlen; og se, de a så en

mand stige ned fra himlen, og

han var klædt i en hvid kjortel;

og han kom ned og stod midt

blandt dem, og hele mængden

havde øjnene rettet mod ham,

og de turde ikke åbne deres

mund, ikke engang den ene

til den anden, og vidste ikke,

hvad det betød, for de troede,

det var en engel, der havde vist

sig for dem.

9 Og det skete, at han strakte

sin hånd ud og talte til folket og

sagde:

10 Se, jeg er Jesus Kristus, som

7a Matt 3:17; 17:5;

JS–H 1:17.

b 3 Ne 9:15.

8a 1 Ne 12:6;

2 Ne 26:1.

11a gs Lys, Kristi lys.

b Matt 26:39, 42.

c Joh 1:29;

L&P 19:18–19.

d Mark 14:36;

Joh 6:38;

L&P 19:2.

12a Alma 16:20.

14a Joh 20:27.

profeterne bevidnede skulle

komme til verden.

11 Og se, jeg er verdens a lys

og liv; og jeg har drukket af

det bitre b bæger, som Faderen

har givet mig, og har herliggjort

Faderen ved at c påtage

mig verdens synder, hvorved

jeg har underkastet mig Faderens

d vilje i alt fra begyndelsen.

12 Og det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, faldt hele

mængden til jorden, for de

huskede, at det var blevet a profeteret

blandt dem, at Kristus

skulle vise sig for dem efter sin

opstigning til himlen.

13 Og det skete, at Herren talte

til dem og sagde:

14 Rejs jer, og kom hen til

mig, så I kan a stikke jeres hænder

i min side, og så I også

kan b føle naglemærkerne i

mine hænder og i mine fødder,

så I kan vide, at jeg er c Israels

Gud og hele d jordens Gud og

er blevet slået ihjel for verdens

synder.

15 Og det skete, at mængden

kom frem og stak deres hænder

i hans side og følte naglemærkerne

i hans hænder og i hans

fødder; og dette gjorde de, idet

de kom frem en efter en, indtil

de alle var kommet frem, og

med deres egne øjne så og med

deres egne hænder følte og med

vished vidste og aflagde vidnesbyrd

om, at a det var ham, om

b Luk 24:36–39;

L&P 129:2.

c Es 45:3; 3 Ne 15:5.

d 1 Ne 11:6.

15a gs Jesus Kristus –

Kristus viser sig

efter sin død.

Similar magazines