MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 11:16–30 492

hvem det var skrevet af profeterne,

at han skulle komme.

16 Og da de alle havde været

henne og havde erfaret for sig

selv, råbte de som med én røst

og sagde:

17 Hosianna! Velsignet være

Gud den Højestes navn! Og

de faldt ned for Jesu fødder og

a tilbad ham.

18 Og det skete, at han talte

til a Nefi (for Nefi var blandt

mængden), og han bød ham, at

han skulle komme frem.

19 Og Nefi rejste sig og kom

frem og bøjede sig for Herren

og kyssede hans fødder.

20 Og Herren bød ham, at han

skulle rejse sig. Og han rejste

sig og stod foran ham.

21 Og Herren sagde til ham:

Jeg giver dig a magt til, at du

skal b døbe dette folk, når jeg

igen er steget op til himlen.

22 Og igen kaldte Herren

a andre og sagde det samme til

dem; og han gav dem magt til

at døbe. Og han sagde til dem:

På denne måde skal I døbe,

og der skal b ikke være nogen

mundhuggerier blandt jer.

23 Sandelig siger jeg til jer, at

den, der omvender sig fra sine

synder som følge af jeres a ord

og b ønsker at blive døbt i mit

navn, skal I døbe på denne

17a gs Tilbedelse.

18a 3 Ne 1:2, 10.

21a gs Magt.

b gs Døbe, dåb.

22a 1 Ne 12:7;

3 Ne 12:1.

b 3 Ne 18:34.

23a 3 Ne 12:2.

b gs Døbe, dåb –

Dåbskrav.

c 3 Ne 19:10–13.

25a Mosi 18:13;

L&P 20:73.

gs Døbe, dåb – Den

rette myndighed.

b gs Gud,

Guddommen.

26a gs Døbe, dåb – Dåb

ved nedsænkning i

vand.

27a Joh 17:20–22;

3 Ne 28:10;

måde: Se, I skal gå ned og c stå

i vandet, og i mit navn skal I

døbe dem.

24 Og se nu, disse er de ord,

som I skal sige, idet I kalder dem

ved navn og siger:

25 Med a myndighed, givet

mig af Jesus Kristus, døber jeg

dig i b Faderens og i Sønnens og

i Helligåndens navn. Amen.

26 Og så skal I a sænke dem

ned i vandet og igen komme op

af vandet.

27 Og på denne måde skal I

døbe i mit navn; for se, sandelig

siger jeg jer, at Faderen og

Sønnen og Helligånden er a ét;

og jeg er i Faderen og Faderen i

mig, og Faderen og jeg er ét.

28 Og sådan som jeg har

befalet jer, således skal I døbe.

Og der skal ikke være nogen

a mundhuggerier blandt jer, som

der hidtil har været; ej heller

skal der være mundhuggerier

blandt jer angående detaljerne

i min lære, som der hidtil har

været.

29 For sandelig, sandelig siger

jeg til jer: Den, der har a stridens

ånd, er ikke af mig, men er af

b Djævelen, som er faderen til

strid, og han ophidser menneskers

hjerte til at strides med

vrede, den ene mod den anden.

30 Se, det er ikke min lære at

Morm 7:7;

L&P 20:28.

28a 1 Kor 1:10;

Ef 4:11–14;

L&P 38:27.

29a 2 Tim 2:23–24;

Mosi 23:15.

gs Splid.

b jso, Ef 4:26;

Mosi 2:32–33.

Similar magazines