MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 12:1–13 494

Hans lærdomme overgår og har

forrang for Moseloven – Menneskene

får befaling om at være fuldkomne,

ligesom han og hans Fader

er fuldkomne – Sammenlign med

Matthæusevangeliet, kapitel 5.

Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at da Jesus havde

talt disse ord til Nefi og til dem,

som var blevet kaldet (se, antallet

af dem, der var blevet kaldet

og havde fået magt og myndighed

til at døbe, var a tolv), og

se, da strakte han sin hånd ud

til mængden og råbte til dem

og sagde: b Velsignede er I, hvis

I giver agt på ordene fra disse

tolv, som jeg har c udvalgt blandt

jer til at betjene jer og til at være

jeres tjenere; og til dem har jeg

givet magt, så de kan døbe jer

med vand; og efter at I er døbt

med vand, se, da vil jeg døbe jer

med ild og med Helligånden;

velsignede er I derfor, hvis I vil

tro på mig og blive døbt, efter at

I har set mig og ved, at jeg er til.

2 Og videre, mere velsignede

er de, der vil a tro på jeres ord,

fordi I vil vidne om, at I har set

mig, og at I ved, at jeg er til. Ja,

velsignede er de, der vil tro på

jeres ord og b stige ned i ydmyghedens

dyb og blive døbt, for de

skal blive besøgt c med ild og

12 1a 3 Ne 13:25.

b gs Velsigne.

c gs Kalde, kaldet

af Gud.

2a L&P 46:13–14.

gs Tro.

b Eter 4:13–15.

c 3 Ne 11:35; 19:13.

3a L&P 56:17–18.

gs Ydmyg.

b Matt 11:28–30.

5a Rom 12:16;

Mosi 3:19.

gs Sagtmodig.

b gs Jorden.

6a 2 Ne 9:51; En 1:4.

b Jer 29:13.

c Ordsp 21:21.

med Helligånden og skal få

forladelse for deres synder.

3 Ja, velsignede er de a fattige i

ånden, som b kommer til mig,

for deres er Himmeriget.

4 Og videre, velsignede er

alle de, som sørger, for de skal

trøstes.

5 Og velsignede er de a sagtmodige,

for de skal arve b jorden.

6 Og velsignede er alle de,

som a hungrer og b tørster efter

c retfærdighed, for de skal fyldes

med Helligånden.

7 Og velsignede er de a barmhjertige,

for de skal møde barmhjertighed.

8 Og velsignede er alle de a rene

i hjertet, for de skal b se Gud.

9 Og velsignede er alle de, som

a stifter fred, for de skal kaldes

b Guds børn.

10 Og velsignede er alle de, som

bliver a forfulgt for mit navns

skyld, for deres er Himmeriget.

11 Og velsignede er I, når man

håner jer og forfølger jer og urigtigt

siger al slags ondt imod jer

på grund af mig.

12 For I skal have stor glæde og

være overordentlig glade, for

stor skal jeres a løn være i himlen;

for således forfulgte de de

profeter, som var før jer.

13 Sandelig, sandelig siger jeg

jer: Jeg byder jer at være jordens

7a gs Barmhjertighed.

8a gs Ren og uren.

b L&P 93:1.

9a gs Fredsstifter.

b gs Guds sønner

og døtre.

10a L&P 122:5–9.

gs Forfølgelse.

12a Eter 12:4.

Similar magazines