MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

497 Tredje Nefi 12:47–13:15

47 a Det gamle er hørt op, og

alt er blevet nyt.

48 Derfor ønsker jeg, at I skal

være a fuldkomne, ligesom jeg,

eller jeres Fader som er i himlen,

er fuldkommen.

KAPITEL 13

Jesus lærer nefitterne Fadervor –

De skal samle sig skatte i himlen –

De tolv får befaling om, at de i deres

tjenestegerning ikke skal tænke på

det timelige – Sammenlign med

Matthæusevangeliet, kapitel 6.

Omkring 34 e.Kr.

Sandelig, sandelig siger jeg,

at jeg ønsker, at I skal give

a almisser til de fattige, men pas

på, at I ikke giver jeres almisser

i menneskers påsyn for at blive

set af dem, ellers får I ingen løn

af jeres Fader, som er i himlen.

2 Derfor, når I giver jeres

almisse, så lad ikke blæse i

basun foran jer, som hyklerne

gør i synagogerne og på gaderne,

for at de kan blive a æret af

mennesker. Sandelig siger jeg

jer: De har fået deres løn.

3 Men når du giver almisse,

lad da ikke din venstre hånd

vide, hvad din højre hånd gør,

4 for at dine almisser kan være

i det skjulte; og din Fader, som

ser i det skjulte, skal selv belønne

dig åbenlyst.

5 Og når du a beder, skal du

47a 3 Ne 15:2, 7;

L&P 22:1.

48a Matt 5:48;

3 Ne 27:27. gs

Fuldkommen.

13 1a gs Almisser.

2a L&P 121:34–35.

5a gs Bøn.

8a L&P 84:83.

9a Matt 6:9–13.

b gs Bøn.

c gs Gud,

ikke gøre som hyklerne; for de

elsker at bede, mens de står i

synagogerne og på gadehjørnerne,

så de kan blive set af

mennesker. Sandelig siger jeg til

jer: De har fået deres løn.

6 Men du, når du beder, så gå

ind i dit kammer, og når du har

lukket din dør, så bed til din

Fader, som er i det skjulte; og

din Fader, som ser i det skjulte,

skal belønne dig åbenlyst.

7 Men når I beder, så brug ikke

tomme gentagelser, som hedningerne

gør, for de tror, at de

vil blive hørt for deres megen

tale.

8 Vær I derfor ikke som dem,

for jeres Fader a ved, hvad I har

behov for, før I beder ham.

9 På denne a måde skal I derfor

b bede: Vor c Fader, som er i

himlen, helliget blive dit navn.

10 Din vilje ske på jorden, som

den sker i himlen.

11 Og tilgiv os vor skyld, som

vi tilgiver vore skyldnere.

12 Og a led os ikke i fristelse,

men udfri os fra det onde.

13 For dit er riget og magten

og æren for evigt. Amen.

14 For hvis I a tilgiver mennesker

deres overtrædelser, vil

jeres himmelske Fader også tilgive

jer;

15 men hvis I ikke tilgiver

mennesker deres overtrædelser,

vil jeres Fader heller ikke tilgive

jer jeres overtrædelser.

Guddommen – Gud

Faderen.

12a jso, Matt 6:14.

14a Mosi 26:30–31;

L&P 64:9.

gs Tilgive.

Similar magazines