MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

499 Tredje Nefi 13:34–14:16

34 Nær derfor ingen bekymring

for dagen i morgen, for

dagen i morgen skal bekymre

sig for det, der hører den til.

Hver dag har nok i sin plage.

KAPITEL 14

Jesus befaler: Døm ikke, bed til

Gud, vogt jer for falske profeter –

Han lover frelse til dem, der

gør Faderens vilje – Sammenlign

med Matthæusevangeliet, kapitel

7. Omkring 34 e.Kr.

Og se, det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, vendte

han sig igen mod mængden og

åbnede igen sin mund til dem

og sagde: Sandelig, sandelig

siger jeg jer: a Døm ikke, for at I

ikke selv skal blive dømt.

2 a For med den dom, I dømmer,

skal I selv dømmes, og med

det mål, I måler, skal der

tilmåles jer.

3 Og hvorfor ser du splinten,

som er i din broders øje, men

lægger ikke mærke til bjælken,

som er i dit eget øje?

4 Eller hvorledes kan du sige

til din broder: Lad mig trække

splinten ud af dit øje – og se,

der er en bjælke i dit eget øje.

5 Din hykler! fjern først a bjælken

fra dit eget øje; og så kan

du se klart til at fjerne splinten

fra din broders øje.

6 Giv ikke det, der er a helligt,

til hundene, kast ej heller jeres

14 1a jso, Matt 7:1–2;

Joh 7:24.

2a Morm 8:19.

5a Joh 8:3–11.

6a gs Hellig

(tillægsord).

7a 3 Ne 27:29.

gs Bøn.

12a gs Medfølelse.

13a Luk 13:24;

3 Ne 27:33.

b L&P 132:25.

perler for svin, for at de ikke

skal trampe dem under fode og

vende sig om og sønderrive jer.

7 a Bed, og der skal gives jer;

søg, og I skal finde; bank på,

og der skal lukkes op for jer.

8 For enhver, der beder, får;

og den, der søger, finder; og for

den, der banker på, skal der

lukkes op.

9 Eller hvilket menneske er

der blandt jer, som, hvis hans

søn beder om brød, vil give

ham en sten?

10 Eller hvis han beder om

en fisk, vil han da give ham en

slange?

11 Hvis da I, som er onde,

forstår at give gode gaver til

jeres børn, hvor meget mere vil

så ikke jeres Fader, som er i

himlen, give gode ting til dem,

som beder ham?

12 Derfor, alt hvad I vil, at

mennesker skal gøre mod jer,

a gør I netop det mod dem, for

dette er loven og profeterne.

13 Gå I ind ad den a snævre

port; for vid er den port, og

b bred er den vej, som fører til

undergang, og mange er de,

som går ind ad den;

14 for snæver er den a port, og

b trang er den vej, som fører til

livet, og c få er de, som finder

den.

15 Vogt jer for a falske profeter,

som kommer til jer i fåreklæder,

men indeni er de glubske ulve.

16 I skal kende dem på deres

14a 2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;

L&P 22:1–4.

b 1 Ne 8:20.

c 1 Ne 14:12.

15a Jer 23:21–32;

2 Ne 28:9, 12, 15.

Similar magazines