MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 17:19–18:8 506

19 Og det skete, at Jesus talte

til dem og bød dem rejse sig.

20 Og de rejste sig op fra

jorden, og han sagde til dem:

Velsignede er I på grund af jeres

tro. Og se nu, min glæde er

fuldkommen.

21 Og da han havde sagt disse

ord, a græd han, og mængden

aflægger vidnesbyrd om det,

og han tog deres små børn, et

efter et, og b velsignede dem og

bad til Faderen for dem.

22 Og da han havde gjort dette,

græd han igen;

23 og han talte til mængden

og sagde til dem: Se jeres små.

24 Og da de så op for at se

dem, kastede de blikket mod

himlen, og de så himlene åbne,

og de så engle stige ned fra himlen,

som var det midt gennem

ild, og de kom ned og a omgav

de små, og de blev omringet af

ild; og englene betjente dem.

25 Og mængden så og hørte

og aflægger vidnesbyrd; og de

ved, at deres vidnesbyrd er

sandt, for de så og hørte det alle

sammen hver især; og i antal var

de omtrent to tusinde og fem

hundrede sjæle, og de omfattede

mænd, kvinder og børn.

KAPITEL 18

Jesus indstifter nadveren blandt

nefitterne – De bliver befalet altid

at bede i hans navn – De, der spiser

hans kød og drikker hans blod

uværdigt, er under fordømmelse –

21a Joh 11:35.

b Mark 10:14–16.

24a Hel 5:23–24, 43–45.

18 1a Matt 26:26–28.

3a gs Nadver.

5a Moro 4.

Disciplene får magt til at overdrage

Helligånden. Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at Jesus befalede

sine disciple, at de skulle bringe

ham noget a brød og vin.

2 Og mens de var henne

efter brød og vin, befalede han

mængden, at de skulle sætte

sig ned på jorden.

3 Og da disciplene var kommet

med a brød og vin, tog han af

brødet og brød og velsignede

det; og han gav det til disciplene

og befalede, at de skulle spise.

4 Og da de havde spist og var

blevet mætte, befalede han, at

de skulle give det til mængden.

5 Og da mængden havde spist

og var blevet mætte, sagde han

til disciplene: Se, en blandt jer

skal ordineres, og ham vil jeg

give magt, så han kan a bryde

brødet og velsigne det og give

det til min kirkes folk, til alle

dem, som vil tro og blive døbt

i mit navn.

6 Og dette skal I altid bestræbe

jer på at gøre, ligesom jeg har

gjort, ligesom jeg har brudt

brødet og velsignet det og givet

det til jer.

7 Og dette skal I gøre til a erindring

om mit legeme, som jeg

har vist jer. Og det skal være et

vidnesbyrd for Faderen om, at

I altid erindrer mig. Og hvis I

altid erindrer mig, skal I have

min Ånd til at være hos jer.

8 Og det skete, at da han havde

sagt disse ord, befalede han

sine disciple, at de skulle tage

7a Moro 4:3.

Similar magazines