MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

507 Tredje Nefi 18:9–22

af vinen i bægeret og drikke af

den, og at de også skulle give

den til mængden, så de kunne

drikke af den.

9 Og det skete, at de gjorde så

og drak af den og blev mætte,

og de gav den til mængden, og

de drak, og de blev mætte.

10 Og da disciplene havde

gjort dette, sagde Jesus til dem:

Velsignede er I for det, som I har

gjort, for dette er at efterkomme

mine befalinger, og dette vidner

for Faderen om, at I er villige

til at gøre det, som jeg har

befalet jer.

11 Og dette skal I altid gøre

til dem, som omvender sig og

bliver døbt i mit navn; og I skal

gøre det til erindring om mit

blod, som jeg har udgydt for jer,

så I kan bevidne for Faderen,

at I altid erindrer mig. Og hvis

I altid erindrer mig, skal I have

min Ånd til at være hos jer.

12 Og jeg giver jer den befaling,

at I skal gøre dette. Og hvis

I altid gør dette, da er I velsignede,

for så er I bygget på min

a klippe.

13 Men de blandt jer, som gør

mere eller mindre end dette, er

ikke bygget på min klippe, men

er bygget på en grundvold af

sand; og når regnen falder, og

oversvømmelserne kommer, og

vindene blæser og slår imod

dem, a falder de, og helvedes

b porte er rede, åbne til at tage

imod dem.

12a gs Klippe.

13a gs Frafald.

b 3 Ne 11:39.

15a Alma 34:17–27.

gs Bøn.

16a gs Lys, Kristi lys.

b gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi eksempel.

18a Luk 22:31;

2 Ne 2:17–18;

14 Derfor, velsignede er I, hvis

I vil holde mine befalinger, som

Faderen har befalet mig, at jeg

skulle give til jer.

15 Sandelig, sandelig siger jeg

til jer: I skal altid våge og a bede,

for at I ikke skal blive fristet af

Djævelen og blive ført bort som

fanger af ham.

16 Og ligesom jeg har bedt

blandt jer, således skal I bede

i min kirke, blandt mit folk,

som omvender sig og bliver

døbt i mit navn. Se, jeg er a lyset,

jeg er et b eksempel for

jer.

17 Og det skete, at da Jesus

havde talt disse ord til sine disciple,

vendte han sig igen mod

mængden og sagde til dem:

18 Se, sandelig, sandelig siger

jeg til jer, I skal altid våge og

bede, for at I ikke skal falde i

fristelse, for a Satan ønsker at få

jer, så han kan sigte jer som

hvede.

19 Derfor skal I altid bede til

Faderen i mit navn;

20 og a hvad I end beder Faderen

om i mit navn, som er ret,

i tro på at I skal få det, se, det

skal gives jer.

21 a Bed i jeres familie til Faderen

og altid i mit navn, så jeres

hustru og jeres børn må blive

velsignet.

22 Og se, I skal mødes ofte,

og I skal ikke forbyde nogen at

komme til jer, når I mødes sammen,

men tillad dem, at de må

L&P 10:22–27.

20a Matt 21:22; Hel 10:5;

Moro 7:26;

L&P 88:63–65.

21a Alma 34:21.

Similar magazines