MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 19:6–23 510

stor, at de foranledigede, at den

skulle opdeles i tolv grupper.

6 Og de tolv underviste mængden;

og se, de foranledigede,

at mængden skulle knæle ned

på jordens overflade og skulle

bede til Faderen i Jesu navn.

7 Og disciplene bad også til

Faderen i Jesu navn. Og det

skete, at de rejste sig op og betjente

folket.

8 Og da de havde forkyndt de

samme ord, som Jesus havde

talt – uden på nogen måde at

afvige fra de ord, som Jesus havde

talt – se, da knælede de igen

og bad til Faderen i Jesu navn.

9 Og de bad om det, som de

ønskede mest, og de ønskede,

at a Helligånden måtte blive

givet til dem.

10 Og da de havde bedt således,

gik de ned til bredden af

vandet, og mængden fulgte dem.

11 Og det skete, at Nefi gik ud

a i vandet og blev døbt.

12 Og han kom op af vandet

og begyndte at døbe. Og han

døbte alle dem, som Jesus havde

udvalgt.

13 Og det skete, da de alle var

blevet a døbt og var kommet op

af vandet, at Helligånden faldt

på dem, og de blev fyldt af

b Helligånden og med ild.

14 Og se, de blev a omringet,

som var det af ild, og den kom

ned fra himlen, og mængden

var vidne til det og aflagde

vidnesbyrd; og engle kom ned

fra himlen og betjente dem.

19 9a 3 Ne 9:20.

11a 3 Ne 11:23.

13a gs Døbe, dåb.

b 3 Ne 12:2;

Morm 7:10.

gs Helligåndsgaven.

15 Og det skete, at mens englene

betjente disciplene, se, da

kom Jesus og stod midt blandt

dem og betjente dem.

16 Og det skete, at han talte til

mængden og befalede dem, at

de igen skulle knæle ned på

jorden, og også at hans disciple

skulle knæle ned på jorden.

17 Og det skete, at da de

alle var knælet ned på jorden,

befalede han sine disciple, at de

skulle bede.

18 Og se, de begyndte at bede,

og de bad til Jesus, idet de

kaldte ham deres Herre og deres

Gud.

19 Og det skete, at Jesus gik

ud af deres midte og gik et

lille stykke vej bort fra dem og

bøjede sig til jorden, og han

sagde:

20 Fader, jeg takker dig for,

at du har givet Helligånden til

dem, som jeg har udvalgt; og

det er på grund af deres tro

på mig, at jeg har udvalgt dem

af verden.

21 Fader, jeg beder dig om, at

du vil give Helligånden til alle

dem, som vil tro på deres ord.

22 Fader, du har givet dem

Helligånden, fordi de tror på

mig; og du ser, at de tror på mig,

for du hører dem, og de beder

til mig; og de beder til mig, fordi

jeg er hos dem.

23 Og se, Fader, jeg beder til

dig for dem og også for alle

dem, som vil tro på deres ord,

at de må tro på mig, at jeg må

14a Hel 5:23–24, 43–45;

3 Ne 17:24.

Similar magazines