MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 15:26–36 36

på Guds ord og huske altid at

holde hans befalinger i alt.

26 Og de sagde til mig: Hvad

betyder den a flod med vand,

som vor far så?

27 Og jeg sagde til dem, at

det a vand, som min far så, var

b tilsølethed; og at hans sind var

så opslugt af andet, at han ikke

opfattede vandets tilsølethed.

28 Og jeg sagde til dem, at

den udgjorde en forfærdelig

a kløft, som adskilte de ugudelige

fra livets træ og også fra

Guds hellige.

29 Og jeg sagde til dem, at den

var et billede på det forfærdelige

a helvede, som englen fortalte

mig var beredt for de ugudelige.

30 Og jeg sagde til dem, at vor

far også så, at Guds a retfærdighed

ligeledes skilte de ugudelige

fra de retfærdige; og skæret

derfra var som skæret fra en

flammende ild, der stiger op til

Gud for evigt og altid og ikke

har nogen ende.

31 Og de sagde til mig: Betyder

det legemets pinsel i a prøvens

dage, eller betyder det sjælens

endelige tilstand efter det timelige

legemes b død, eller tales

der om det, der er timeligt?

32 Og det skete, at jeg sagde til

dem, at det var et billede på

både det timelige og det ånde-

26a 1 Ne 8:13.

27a 1 Ne 12:16.

b gs Tilsølethed.

28a Luk 16:26;

1 Ne 12:18; 2 Ne 1:13.

29a gs Helvede.

30a gs Retfærdig,

retfærdighed.

31a Alma 12:24; 42:10;

Hel 13:38.

b Alma 40:6, 11–14.

32a gs Gerninger.

33a Mosi 15:26;

Moro 10:26.

b Alma 12:12–16; 40:26.

c gs Dom, den

endelige.

d 3 Ne 27:23–27.

e 2 Ne 9:16;

L&P 88:35.

lige; for den dag skulle komme,

da de skulle dømmes for deres

a gerninger, ja, de gerninger,

der blev gjort med det timelige

legeme i deres prøves dage.

33 Hvis de derfor skulle a dø i

deres ugudelighed, måtte de

også blive b forstødt med hensyn

til det, der er åndeligt, og som

hører til retfærdighed; derfor

måtte de blive ført frem for Gud

for at blive c dømt efter deres

d gerninger; og hvis deres gerninger

har været tilsølethed, må

de selv nødvendigvis være

e tilsølede; og hvis de er tilsølede,

må det nødvendigvis være

sådan, at de ikke kan f bo i Guds

rige; om så var, måtte Guds rige

også være tilsølet.

34 Men se, jeg siger jer: Guds

rige er ikke a tilsølet, og der kan

ikke komme noget urent ind i

Guds rige; derfor må der nødvendigvis

være beredt et tilsølet

sted til det, der er tilsølet.

35 Og der er beredt et sted, ja,

det forfærdelige a helvede, som

jeg har talt om, og b Djævelen er

den, der har beredt det; derfor

er menneskesjælenes endelige

tilstand at bo i Guds rige eller

at blive stødt ud på grund af

den c retfærdighed, som jeg har

talt om.

36 Derfor er de ugudelige

f Sl 15:1–5; 24:3–4;

Alma 11:37;

L&P 76:50–70;

Moses 6:57.

34a gs Tilsølethed.

35a 2 Ne 9:19; Mosi 26:27.

gs Helvede.

b 1 Ne 14:9; L&P 1:35.

c gs Retfærdig,

retfærdighed.

Similar magazines