MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 21:29–22:12 518

de med Faderen som den, der

bereder den vej, hvorved hans

folk kan blive a samlet hjem til

deres arveland.

29 Og de skal drage ud fra alle

folkeslag, og de skal ikke drage

ud a forhastet eller ved flugt, for

jeg vil drage foran dem, siger

Faderen, og jeg vil være deres

bagtrop.

KAPITEL 22

I de sidste dage vil Zion og hendes

stave blive grundfæstet, og Israel

vil blive indsamlet med barmhjertighed

og mildhed – De vil sejre –

Sammenlign med Esajas’ Bog,

kapitel 54. Omkring 34 e.Kr.

Og da skal det, som står skrevet,

ske: Syng, du ufrugtbare, du,

som ikke fødte; bryd ud i a sang

og råb højt, du, som ikke fik

fødselsveer; for flere er den

barnløses børn end den gifte

hustrus børn, siger Herren.

2 Gør mere plads i dit telt, og

lad dem spænde dine boligers

dug ud; spar ikke, gør dine

teltreb lange, og forstærk dine

a stave;

3 for du skal bryde ud til højre

og til venstre og dine efterkommere

skal arve a ikke-jøderne og

gøre de øde byer beboede.

4 Frygt ikke, for du skal ikke

skamme dig, vær heller ikke beskæmmet,

for du skal ikke gøres

til a skamme; for du skal glemme

28a gs Israel – Israels

indsamling.

29a Es 52:12;

3 Ne 20:42.

22 1a gs Synge.

2a gs Stav.

3a gs Ikke-jøder.

4a 2 Ne 6:7, 13.

8a gs Barmhjertighed.

9a Es 54:9.

din ungdoms skam og skal ikke

erindre din ungdoms vanære

og skal ikke længere erindre

din enkestands vanære.

5 For din skaber, din ægtemand,

Hærskarers Herre er hans

navn; og din forløser, Israels

Hellige – hele jordens Gud skal

han kaldes.

6 For Herren har kaldet dig

som en kvinde, der er svigtet

og bedrøvet i ånden, og som en

hustru, der var ung, da du blev

afvist, siger din Gud.

7 For et kort øjeblik har jeg

svigtet dig, men med stor barmhjertighed

vil jeg samle dig.

8 I en kortvarig vrede skjulte

jeg et øjeblik mit ansigt for dig,

men med evigtvarende godhed

vil jeg have a barmhjertighed med

dig, siger Herren, din forløser.

9 For a dette er som Noas

b vande for mig, for som jeg har

svoret, at Noas vande ikke mere

skulle komme over jorden, således

har jeg svoret, at jeg ikke

ville være vred på dig.

10 For a bjergene skal vige og

højene fjernes, men min godhed

skal ikke b vige fra dig, ej heller

skal min fredspagt fjernes, siger

Herren, som har barmhjertighed

med dig.

11 O, du plagede, uvejrshærgede

og utrøstede! Se, jeg vil lægge

dine a sten op med skønne farver

og lægge din grundvold med

safirer.

12 Og jeg vil gøre dine vinduer

b gs Vandfloden.

10a Es 40:4.

b Sl 94:14;

L&P 35:25.

11a Åb 21:18–21.

Similar magazines