MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 23:10–24:5 520

c hellige, der skulle d opstå fra

de døde og skulle vise sig for

mange og skulle betjene dem.

Og han sagde til dem: Var det

ikke så?

10 Og hans disciple svarede

ham og sagde: Jo, Herre, Samuel

profeterede i overensstemmelse

med dine ord, og de blev alle

opfyldt.

11 Og Jesus sagde til dem:

Hvordan kan det være, at I ikke

har skrevet dette, at mange

hellige opstod og viste sig for

mange og betjente dem?

12 Og det skete, at Nefi huskede,

at dette ikke var blevet

skrevet.

13 Og det skete, at Jesus befalede,

at det skulle skrives; derfor

blev det skrevet, sådan som

han befalede.

14 Og se, det skete, at da Jesus

under ét havde a udlagt alle de

skrifter, som de havde skrevet,

befalede han dem, at de skulle

undervise i det, som han havde

udlagt for dem.

KAPITEL 24

Herrens sendebud vil berede vejen

for det andet komme – Kristus vil

sidde til doms – Israel bliver befalet

at betale tiende og offergaver –

En mindebog bliver ført – Sammenlign

med Malakias’ Bog, kapitel

3:1–18. Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at han befalede

9c gs Hellig (navneord).

d Matt 27:52–53.

gs Opstandelse.

14a Luk 24:44–46.

24 1a L&P 45:9.

2a 3 Ne 25:1.

b Zak 13:9;

L&P 128:24.

gs Jorden – Jordens

renselse; Andet

dem, at de skulle skrive de ord,

som Faderen havde givet til

Malakias, og som han ville berette

for dem. Og det skete, at

efter at de var blevet skrevet,

udlagde han dem. Og disse er

de ord, han berettede for dem,

og som lød: Så sagde Faderen

til Malakias: Se, jeg vil sende

mit a sendebud, og han skal berede

vejen for mig, og Herren,

som I søger, skal pludselig

komme til sit tempel, ja, pagtens

sendebud, som I fryder

jer ved; se, han kommer, siger

Hærskarers Herre.

2 Men hvem kan a udholde den

dag, han kommer, og hvem skal

bestå, når han viser sig? For

han er som en b smelters ild og

som en tvætters lud.

3 Og han skal sidde som en,

der smelter og renser sølv; og

han skal rense Levis a sønner

og lutre dem som guld og sølv,

så de kan b bringe Herren et

offer i retfærdighed.

4 Da skal Judas og Jerusalems

ofre være Herren til behag

som i fordums dage og som i

svundne år.

5 Og jeg vil komme jer nær

for at dømme; og jeg vil blive

et hurtigt vidne mod troldmændene

og mod ægteskabsbryderne

og mod menederne og

mod dem, som undertrykker

daglejeren med hensyn til hans

løn, enken og den a faderløse,

og som afviser den fremmede,

komme, Jesu Kristi.

3a 5 Mos 10:8;

L&P 84:31–34.

b L&P 13:1.

5a Jak 1:27.

Similar magazines