MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

521 Tredje Nefi 24:6–25:1

og ikke frygter mig, siger Hærskarers

Herre.

6 For jeg er Herren, jeg forandrer

mig ikke; derfor bliver I,

Jakobs sønner, ikke opslugt.

7 Helt fra jeres fædres dage er

I a afveget fra mine ordinancer

og har ikke levet efter dem.

b Vend om til mig, så vil jeg vende

om til jer, siger Hærskarers

Herre. Men I siger: I hvad skal

vi vende om?

8 Vil et menneske røve fra

Gud? Ikke desto mindre har I

røvet fra mig! Men I siger: Hvori

har vi røvet fra dig? I a tiende og

b offergaver.

9 I er forbandede med en forbandelse,

for I har røvet fra mig,

ja, hele folket.

10 Bring I hele a tienden til

forrådshuset, så der kan være

mad i mit hus; og prøv mig

nu hermed, siger Hærskarers

Herre, om jeg ikke vil åbne

jer himlens vinduer og øse en

b velsignelse ud over jer, så der

ikke vil være plads nok til at

modtage den.

11 Og jeg vil irettesætte æderen

for jeres skyld, og han skal

ikke ødelægge jordens frugt; ej

heller skal jeres vinstok smide

sin frugt på marken før tid,

siger Hærskarers Herre.

12 Og alle folkeslag skal kalde

jer velsignede, for I skal blive et

dejligt land, siger Hærskarers

Herre.

13 Jeres ord har været hårde

imod mig, siger Herren. Ikke

7a gs Frafald.

b Hel 13:11;

3 Ne 10:6;

Moro 9:22.

8a gs Tiende.

b gs Offergave.

10a L&P 64:23; 119:1–7.

b gs Velsigne.

16a Moro 6:5.

b L&P 85:9;

desto mindre siger I: Hvad har

vi talt imod dig?

14 I har sagt: Det er nyttesløst

at tjene Gud, og hvad gavner

det, at vi har levet efter hans

ordinancer, og at vi har vandret

sørgende for Hærskarers Herre?

15 Og nu priser vi de stolte

lykkelige; ja, de, der øver ugudelighed

klarer sig godt; ja, de,

der frister Gud, slipper endog

godt fra det.

16 Da a talte de, som frygtede

Herren, ofte, den ene med den

anden, og Herren lyttede og

hørte efter, og en b mindebog

blev skrevet for ham om dem,

der frygtede Herren, og som

tænkte på hans navn.

17 Og de skal være mine, siger

Hærskarers Herre, på den dag,

da jeg a samler mine juveler,

og jeg vil skåne dem, som en

mand skåner sin egen søn, som

tjener ham.

18 Da skal I vende om og

a skelne mellem den retfærdige

og den ugudelige, mellem den,

der tjener Gud, og den, der ikke

tjener ham.

KAPITEL 25

Ved det andet komme vil de stolte

og ugudelige blive opbrændt som

stubbe – Elias vil vende tilbage før

den store og frygtelige dag – Sammenlign

med Malakias’ Bog, kapitel

3:19–24. Omkring 34 e.Kr.

For se, den dag kommer, der

Moses 6:5.

gs Mindebog.

17a L&P 101:3.

18a gs Bedømme,

gaven at.

Similar magazines