MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

523 Tredje Nefi 26:6–16

og hvis de er onde, til opstandelsen

til fordømmelse; disse

svarer til hinanden, den ene på

den ene side og den anden

på den anden side, i overensstemmelse

med den barmhjertighed

og den b retfærdighed

og den hellighed, der er i

Kristus, som var til c før verden

begyndte.

6 Og se, der kan ikke i denne

bog skrives blot en a hundrededel

af det, som Jesus i sandhed

lærte folket;

7 men se, Nefis a plader indeholder

størstedelen af det, som

han lærte folket.

8 Og dette, som er en mindre

del af det, som han lærte folket,

har jeg skrevet; og jeg har

skrevet det i den hensigt, at det

igen må blive bragt til dette

folk fra a ikke-jøderne i overensstemmelse

med de ord, som

Jesus har talt.

9 Og når de har modtaget

dette, som det er nødvendigt,

at de skal få først for at prøve

deres tro, og om det skal være

sådan, at de tror på dette, da

skal det, som er a større, blive

tilkendegivet for dem.

10 Og dersom de ikke vil tro

på dette, da skal det, som er

større, a holdes tilbage fra dem

til deres fordømmelse.

11 Se, jeg skulle til at skrive

det, alt det, der var indgraveret

på Nefis plader, men Herren

5b gs Retfærdig,

retfærdighed.

c Eter 3:14.

gs Jesus Kristus –

Kristi

forudtilværelse.

6a Joh 21:25; 3 Ne 5:8.

7a gs Plader.

8a 3Ne21:5–6.

9a Eter 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.

11a Eter 12:6.

13a Joh 21:14.

b 3Ne20:3–9.

forbød det, idet han sagde: Jeg

vil a prøve mit folks tro.

12 Derfor skriver jeg, Mormon,

det, som er blevet mig befalet

af Herren. Og nu afslutter jeg,

Mormon, mine ord og går

videre med at skrive det, som

er blevet mig befalet.

13 Derfor ønsker jeg, at I skal

se, at Herren i sandhed underviste

folket i et tidsrum af tre

dage; og derefter a viste han

sig ofte for dem og brød ofte

b brødet og velsignede det og

gav det til dem.

14 Og det skete, at han underviste

og betjente a børnene i den

mængde, om hvilken der er

blevet talt, og han b løste deres

tunge, og de talte store og forunderlige

ting til deres fædre,

ja, større end det, han havde

åbenbaret for folket; og han

løste deres tunge, så de kunne

udtrykke sig.

15 Og det skete, at efter at han

var steget op til himlen – anden

gang han viste sig for dem, og

var draget til Faderen efter at

have a helbredt alle deres syge

og deres lamme og åbnet øjnene

på deres blinde og åbnet de

døves ører og efter virkelig at

have foretaget alle slags helbredelser

blandt dem og oprejst en

mand fra de døde og efter at

have vist dem sin magt og være

steget op til Faderen –

16 se, da skete det den næste

gs Nadver.

14a 3 Ne 17:11–12.

b Alma 32:23;

3 Ne 26:16.

15a 3 Ne 17:9.

gs Helbrede;

Mirakel.

Similar magazines