MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

525 Tredje Nefi 27:8–18

8 Og hvordan kan den være

a min b kirke, medmindre den

kaldes ved mit navn? For hvis

en kirke kaldes ved Moses’

navn, så er den Moses’ kirke;

eller hvis den kaldes ved et

menneskes navn, så er den et

menneskes kirke; men hvis den

kaldes ved mit navn, så er den

min kirke, dersom de er bygget

på mit evangelium.

9 Sandelig siger jeg til jer, at I

er bygget på mit evangelium;

derfor skal I kalde hvad som

helst, I kalder noget, ved mit

navn; hvis I derfor påkalder

Faderen for kirken, vil Faderen

høre jer, hvis det sker i mit navn;

10 og dersom kirken er bygget

på mit evangelium, så vil Faderen

vise sine egne gerninger deri.

11 Men hvis den ikke er bygget

på mit evangelium og er bygget

på menneskers gerninger eller

på Djævelens gerninger, sandelig

siger jeg jer, så får de glæde

af deres gerninger i en tid, og

snart efter kommer enden, og

de bliver a hugget om og kastet

i ilden, hvorfra ingen vender

tilbage.

12 For deres gerninger a følger

dem, for det er på grund af

deres gerninger, at de bliver

hugget om; husk derfor det, som

jeg har sagt jer.

13 Se, jeg har givet jer mit

a evangelium, og dette er det

evangelium, som jeg har givet

8a L&P 115:4.

b gs Jesus Kristus –

Kirkens overhoved.

11a Alma 5:52.

12a Åb 14:13; L&P 59:2.

13a L&P 76:40–42.

gs Evangelium.

b Joh 6:38–39.

14a 1 Ne 11:32–33;

Moses 7:55.

b Joh 6:44; 2 Ne 9:5;

L&P 27:18.

c gs Jesus Kristus –

Dommer.

jer – at jeg kom til verden for at

gøre min Faders b vilje, fordi

min Fader sendte mig.

14 Og min Fader sendte mig,

så jeg kunne blive a løftet op på

korset, så jeg, efter at jeg var

blevet løftet op på korset, kunne

b drage alle mennesker til mig,

for at mennesker, ligesom jeg

var blevet løftet op ved mennesker,

skulle blive løftet op ved

Faderen for at stå foran mig

for at blive c dømt efter deres

gerninger, om de er gode, eller

om de er onde –

15 og af denne årsag er jeg

blevet a løftet op; derfor vil jeg

i overensstemmelse med Faderens

magt drage alle mennesker

til mig, så de kan blive dømt

efter deres gerninger.

16 Og det skal ske, at den, der

a omvender sig og bliver b døbt i

mit navn, skal blive fyldt; og

hvis han c holder ud til enden,

se, da vil jeg holde ham skyldfri

over for min Fader på den

dag, da jeg skal stå frem for at

dømme verden.

17 Og den, der ikke holder ud

til enden, han er den, som også

skal blive hugget om og kastet

i ilden, hvorfra de ikke mere

kan vende tilbage på grund af

Faderens a retfærdighed.

18 Og dette er det ord, som han

har givet menneskenes børn. Og

af den årsag opfylder han de

ord, som han har givet, og han

15a gs Forsoning.

16a gs Omvendelse.

b gs Døbe, dåb.

c 1 Ne 13:37.

gs Udholdenhed.

17a gs Retfærdig,

retfærdighed.

Similar magazines